Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Digitalbyrån Gaffla väljer Bidbrain

15 JUNE 2021Digitalbyrån Gaffla väljer AI-verktyget Bidbrain för att optimera sina kunders Google Shopping annonsering. Det betyder att Gaffla kan ge sina kunder ännu bättre resultat, jobba mer effektivt och få djupare insikter. För Bidbrain innebär det att fler e-handelskunder, genom Gaffla, använder Bidbrain.

Bidbrain är en lättanvänd SaaS-plattform för både e-handlare och byråer som fungerar som en plugin till Google Ads. I ett första steg erbjuds e-handlaren en gratis AI-analys där Bidbrain analyserar de nuvarande budmönstren. När budtjänsten aktiveras väljs vilken ROAS (Return On Ad Spend, avkastning på annonskostnaden) de siktar på för sin annonsering, och Bidbrain jobbar för att generera så mycket försäljning eller vinst som möjligt till den önskade avkastningen.

Nu är Bidbrain-tjänsten öppen för partnersamarbeten, där digitalbyråer och andra aktörer kan erbjuda Bidbrain till sina kunder via en återförsäljarmodell. Performancebyrån Gaffla är en av de första byråerna att använda Bidbrain för att effektivisera och förbättra sitt erbjudande. Gaffla är en taktisk och strategisk specialistbyrå inom sökmarknadsföring vars affärsidé är att förstärka marknadnärvaron hos företag med tillväxtambitioner. Sedan 2018 är Gaffla en certifierad Google Partner-byrå och en certifierad Google CSS partner.
 
Fredrik Rosenborg VD Gaffla säger:
Idag är effektivitet och insikter två av de mest konkurrenskraftiga egenskaper hos en performancebyrå. Genom att samarbeta med Speqta Bidbrain säkerställer vi inte bara att vi blir mer effektiva i vårt arbete, utan även att vi kan anskaffa nya insikter snabbare.

Bidbrains VD Malin Blomberg säger: 
Vi är oerhört glada att just Gaffla, som är en certifierad Google CSS partner idag, väljer vår tjänst för att optimera deras kunders Google Shopping-annonser. Det visar på att även digitalbyråer har stor nytta av vår teknik. Vi har idag flera kunder via Gaffla och ser mycket fram emot att fortsätta utveckla samarbetet.

För mer information, kontakta gärna: 

Bidbrain
Malin Blomberg
VD Bidbrain/AdTech
[email protected]
+46 701 15 14 44

Gaffla 
Fredrik Rosenborg
VD Gaffla
[email protected]
+46 767 64 01 94

Om Bidbrain och Speqta
Bidbrain ingår i Speqta AdTech och är en del av Speqta Group.  Speqta erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genereringsplattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”.

www.bidbrain.com

 

Dokument