Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

FÖRETRÄDESEMISSIONEN ÖVERTECKNADES - MYTASTE TILLFÖRS CIRKA 18 MKR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER

26 OCTOBER 2017

Företrädesemissionen i myTaste AB ("myTaste" eller "Bolaget"), som genomfördes för att finansiera förvärv av så kallade affiliatesajter med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, avslutades den 23 oktober 2017. Emissionen har tecknats till 112 procent.

”Det är med stor tacksamhet som vi nu kan fortsätta med fullt fokus på att exekvera den nya strategin med stöd av så många både befintliga samt nya aktieägare. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Vi har identifierat många förvärvsobjekt och ser fram emot att kunna kommunicera ytterligare utveckling inom detta område”, säger Jonas Söderqvist, medgrundare och VD på myTaste.

myTastes hittills avtalade förvärv inom ramen för den etablerade tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, innefattar Wiehager online marketing solutions AB, som äger och driver OutletSverige; Kampanjjakt i Sverige AB, som äger och driver ett ledande nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige; samt NextWeb 2357, som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark.

Tecknare är bland annat styrelseordförande Fredrik Burvall och styrelseledamot Patrik Christiansen, existerande aktieägare och ett antal nya strategiska investerare.

Teckning och tilldelning

Sammanlagt har anmälan om teckning av 1 230 294 units inkommit, varav 867 223 units, motsvarande 78,8 procent av erbjudna units i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av företrädesrätt. Vidare har anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt inkommit till ett
antal av 363 071 units, motsvarande 33 procent av antalet erbjudna units, vilket innebär en överteckning om 12 procent.

Tilldelning av 233 631 nya units tecknade utan stöd av företrädesrätt har skett i enlighet med i informationsmemorandumet beskrivna tilldelningskriterier. Som bekräftelse på tilldelning av nya units tecknade utan stöd av företrädesrätt översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya units ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, den 2 november 2017. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av units.

Aktier och aktiekapital

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 201 708 SEK, från 8 806 837,50 SEK till sammanlagt 11 008 545,50 SEK, och det totala antalet aktier kommer att öka med 4 403 416, från 17 613 675 till 22 017 091 stycken aktier. Vidare emitteras 1 100 854 teckningsoptioner av serie 2017/2018.

Nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har genomförts  i enlighet med styrelsens beslut den 28 september 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2017.

Teckningskurs och tid för handel med nya units

Teckningskursen per unit var 16,40 kronor, vilket motsvarar 4,10 kronor per aktie. Varje (1) unit, består av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018. Teckningsperioden löpte från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017.

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 45, 2017. Därmed beräknas nya aktier och teckningsoptioner som tecknats i nyemissionen bli föremål för handel på Nasdaq First North indikativt i slutet av vecka 46 eller början av vecka 47, 2017. 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i Emissionen och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare. Hagberg Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i myTaste har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober, klockan 16:45.

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: [email protected]

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: [email protected]

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: [email protected]

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: [email protected]

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dokument