Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Inbjudan till presentation och Q&A i samband med kvartalsrapport

08 FEBRUARY 2019

Den 14 februari kl 10:00 kommer en presentation av Mytaste Groups nypublicerade bokslutskommuniké för 2018 hållas för aktieägare, media och övriga intressenter. Deltagare kommer att kunna närvara på plats genom anmälan nedan, alternativt följa presentationen via webbsändning.

Presentationen kommer att hållas av bolagets VD Andereas Friis och följas av en öppen frågestund där Petter Moldenius, VD för nya storägaren Optimizer invest, samt bolagets CFO Ulrika Jones kommer att närvara.

Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa.

Bokslutskommunikén offentliggörs samma morgon klockan 08:30.

Tid:
Torsdag 10 februari klockan 10:00-11:00
Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, våning 10, Stockholm
Webbsändningen nås på:
https://bit.ly/2MR1OcP
Anmälan för deltagande på plats:
https://bit.ly/2I0aBKB Senast 12 februari kl 17:00

Varmt välkomna!

Andereas Friis
VD/Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Petter Moldenius

VD Optimizer Invest Ltd

[email protected]

+356 99352694

Hemsida: optimizerinvest.com

Andereas Friis
VD/Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Petter Moldenius

VD Optimizer Invest Ltd

[email protected]

+356 99352694

Hemsida: optimizerinvest.com

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected]

Dokument