Release image

Kallelse till årsstämma i 203 Web Group AB (publ)

13 MAJ 2015

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), 556710-8757, kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2015, klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6B i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok tisdagen den 9 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 juni 2015 per post på adress 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm, per e-post: bolagsstamma@203webgroup.se eller per telefon: 08-400 263 40. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/ organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltareregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 juni 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.203webgroup.com, och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 29 maj 2015 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.203webgroup.com

För ytterligare information kontakta:

Marie Nilsson, Tel 073-533 23 79, marie.nilsson@203webgroup.com

Förslag till dagordning

1.              Stämmans öppnande
2.              Val av ordförande vid stämman
3.              Upprättande och godkännande av röstlängd
4.              Beslut om godkännande av förslag till dagordning
5.              Val av en eller två justeringsmän
6.              Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.              Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.              Beslut angående:
a)              Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)              Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)              Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.              Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas på stämman
10.            Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.            Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant
12.            Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13.            Annat ärende enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen
14.            Stämmans avslutande

P.8b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till en.

p.10: Stämman föreslås att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda  styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr samt att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

P.11: Föreslås att årsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Jonas Söderqvist (omval), Andereas Friis (omval), Allan Voreck (omval) och Henrik Kvick (omval) samt att till revisionsbolag välja Ernst & Young AB med Carlos Esterling som huvudansvarig revisor.

P.12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av årsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2015

203 Web Group AB (publ)

Styrelsen

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument