Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Kallelse till extra bolagsstämma

28 SEPTEMBER 2015

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), 556710-8757, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 oktober 2015, klockan 10:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6B i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta på bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 oktober 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 7 oktober 2015 per post på adress: 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm, per e-post: [email protected] eller per telefon: 08‑400 263 40. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 7 oktober 2015.

För ytterligare information kontakta:

Robert Zettervall, tel: 072-888 40 469, [email protected].

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.203webgroup.com. Fullmakten i original bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1                   Stämmans öppnande

2                   Val av ordförande vid stämman

3                   Upprättande och godkännande av röstlängd

4                   Val av en eller två justeringsmän

5                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6                   Beslut om godkännande av förslag till dagordning

7                   Beslut om emission av teckningsoptioner

8                   Stämmans avslutande

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 300 000 teckningsoptioner 2015/2018:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda 203 Web Group AB (publ):s koncern.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla kompetent och engagerad personal genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning om 0,50 kronor per teckningsoption. Grunden för teckningskursen har varit teckningsoptionens marknadsvärde enligt en extern värdering. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske inom en månad från stämman.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en teckningskurs om 175 procent av den för aktien i bolaget på NASDAQ OMX First North noterade betalkursen den 12 oktober 2015, dock lägst 10 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 14 oktober 2015 till och med den 13 oktober 2018. Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 150 000 kronor, genom utgivande av högst 300 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,8 procent av aktiekapitalet.

Emissionen av teckningsoptioner innebär inte några kostnader för Bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet. Vidare föreslås att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt denna punkt 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständigt beslutsförslag

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på dess webbplats (www.203webgroup.com) senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm den 28 september 2015
203 Web Group AB (publ)
Styrelsen

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument