Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Kallelse till extra bolagsstämma i 203 Web Group AB (publ)

12 DECEMBER 2014

Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 december  2014, klockan 09:00  i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6B i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) föra aktieboken den 20 december 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 december 2014 kl. 12.00 per post på adress 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6B, 114 24 Stockholm, per e-post: [email protected] eller per telefon: 08-400 263 40. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/ organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 december 2014 men eftersom detta är en lördag måste omregistreringen vara verkställd senast under fredagen den 19 december 2014.

För ytterligare information kontakta:
Robert Zettervall, Tel 072-888 40 46, [email protected]

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen till  16 445 757.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om emission av konvertibler
 8. Bemyndigande för nyemissioner
 9. Beslut om apportemission
 10. Val av ny styrelseledamot
 11. Övriga frågor
 12. Stämmans avslutande

P.7: Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare på följande huvudsakliga villkor.

Antal emitterade konvertibler
Bolaget ska emittera högst 822 287 konvertibler.

Teckningskurs och nominellt belopp
Varje konvertibel ska emitteras till en teckningskurs om 15 kronor motsvarande 100 procent av konvertibelns nominella belopp om 15 kronor.

Avstämningsdag
Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen ska vara den 8 januari 2015.

Teckningsrätt
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt. Tjugo teckningsrätt ger rätt att teckna en konvertibel. Om inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske enligt följande.

I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal konvertibler som sådana personer har tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal konvertibler som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till dem som garanterat emissionen enligt avtal med bolaget i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningstid och betalning
Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 januari 2015 till och med den 26 januari 2015.

Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på en särskild teckningslista. Betalning för konvertibler som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnotan avsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Lånebelopp
Det totala lånebeloppet ska högst uppgå till det sammanlagda nominella beloppet för samtliga konvertibler motsvarande högst 12 334 305 kronor.

Konvertibeln
Konvertiblerna utgör icke efterställda och icke säkerställda åtaganden för bolaget.

På varje konvertibel löper en årlig räntesats om 10 procent från den 16 februari 2015. Räntan förfaller till betalning den 16 februari varje år, första gången den 16 februari 2016. Konvertibelns nominella belopp förfaller till betalning den 16 februari 2018 (i den mån konvertering eller återbetalning inte har skett dessförinnan).

Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i bolaget till en konverteringskurs om 15 kronor. Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget under tiden från och med den 15 mars till och med den 15 april årligen med första gången den 15 mars–15 april 2016.

Aktie som tillkommit genom konvertering av konvertibel medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att konverteringen har verkställts.

Konverteringskursen kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall i enlighet med sedvanliga omräkningsbestämmelser.

Ökning av aktiekapital
Den 10 december 2014 uppgick antalet aktier och röster i bolaget till 16 445 757 samt bolagets aktiekapital till 8 222 878,50 kronor. Vid full konvertering av konvertiblerna kommer antalet aktier och röster att öka med 822 287 till 17 268 044 samt bolagets aktiekapital att öka med 411 143,50 kronor till 8 634 022 kronor. Sammantaget kan den nu föreslagna emissionen vid full konvertering av konvertiblerna medföra en total utspädningseffekt om högst cirka 5 procent i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 4,8 procent i förhållande till bolagets aktiekapital efter full utspädning, beräknat såsom antalet nya aktier i förhållande till antalet befintliga jämte nya aktier.

Övrigt
Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Till detta förslag fogas handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Fullständigt beslutsförslag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på dess webbplats (www.203webgroup.com) senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

P.8: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet ska bland annat kunna utnyttjas för det fall överteckning i föreslagen emission av konvertibler sker i sådan utsträckning att styrelsen finner att ett sådant utnyttjande är lämpligt. Vid en sådan efterföljande konvertibelemission får det totala lånebeloppet högst uppgå till tre miljoner kronor.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

P.9: Styrelsen för 203 Web Group AB, org nr 556710-8757, föreslår att stämman fattar beslut om apportemission av 363 637 aktier med betalning genom erläggande av aktier i Bodegas Web S.L, vilket motsvarar en teckningskurs om 9,40 kronor per aktie. Ny emissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med cirka 181 818,50 kronor. För emissionen skall vidare följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma:
  Knight & Day Invest AB org.nr 556923-0260, 136 364 aktier
  Tedsjö & Co AB, 556823-5930, 227 273 aktier
 2. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 3. Teckning av aktier skall ske på teckningslista senast den 8 januari  2015.
 4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas mot ersättning i form av 3 006 aktier i Bodegas Web S.L (B54041066) senast den 31 december 2014.

Huvudägarna Jonas Söderqvist och Andereas Friis har förbundit sig att rösta för förslaget.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

Styrelsens redogörelse och revisorintyg finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.203webgroup.com

P.10: Styrelsen föreslår att stämman entlediga Aage Reerslev som styrelseledamot samt att till ny styrelseledamot  välja in Henrik Kvick.

Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm december 2014
203 Web Group AB (publ)
Styrelsen

Dokument