Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Kallelse till extra bolagsstämma i myTaste AB (publ)

21 NOVEMBER 2018

Aktieägarna i myTaste AB (publ), org.nr 556710-8757, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2018 kl. 10.00 på Birger Jarlsgatan 6B i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga vid den extra bolagsstämman ska:

-        dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 1 december 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredag den 30 november 2018),

-        dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 3 december 2018.

Anmälan ska ske per e-post till [email protected] eller per brev till myTaste AB, Birger Jarlsgatan 6B, 7tr, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden, kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt inregistreras i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördag den 1 december 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredag den 30 november 2018), vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärdas skriftligt av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas (eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling). Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida, www.mytastegroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsearvode

8. Val av ny styrelseledamot

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P.7

Stämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av sju stycken styrelseledamöter samt att samma arvode som beslutades i enlighet med årsstämmans den 8 maj 2018 fortsatt ska gälla, innebärande ett styrelsearvode per styrelseledamot om 50 000 kronor (på årsbasis) beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

P.8

Stämman föreslås välja in Andre Lavold från Optimizer Invest som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om den föreslagna ledamoten framgår på Bolagets webbplats, www.mytastegroup.com.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 6B, 7tr, 114 34 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mytastegroup.com.

Stockholm i november 2018

myTaste AB (publ)

Styrelsen

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument