Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Kallelse till extra bolagsstämma i Speqta AB (publ)

05 JULY 2023

Aktieägarna i Speqta AB (publ), org.nr. 556710–8757 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 juli 2023 klockan 11:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

-          dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 13 juli 2023, samt

-          dels senast måndagen den 17 juli 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Speqta AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o No18 Centralplan 15, 111 20 Stockholm eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 13 juli 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 17 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.speqta.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Speqta AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o No18 Centralplan 15, 111 20 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.  

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av en eller två justeringspersoner

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

 8. Fastställande av styrelsearvode åt nya styrelseledamöter

 9. Val av styrelseledamöter

 10. Stämmans avslutande

Mot bakgrund av Bolagets förvärv av BrightBid AB föreslår större aktieägare, representerandes cirka 51,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, (”Större Aktieägare”) följande i avseende på styrelsen i Bolaget samt arvodering av nya föreslagna styrelseledamöter.

Punkt 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Större Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.


Punkt 8. Fastställande av styrelsearvode åt nya styrelseledamöter

Större Aktieägare föreslår att Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos samt Mikael Lindblom ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 150 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2024.


Punkt 9. Val av styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Större Aktieägare nyval av Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Gustav Westman samt Mikael Lindblom. Nuvarande styrelseledamöter Fredrik Burvall, Lisa Gunnarsson och Errol Koolmeister föreslås kvarstå som styrelseledamöter. André Lavold och Jari Piiponniemi har avböjt omval.

Fredrik Burvall föreslås kvarstå som styrelseordförande.


Kort beskrivning av nya föreslagna ledamöter:

Anders Gustafsson

Född: 1977.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Johnson Graduate School of Management vid Cornell University.
Andra uppdrag: Inga andra aktiva uppdrag.
Arbetslivserfarenhet: CSO och medgrundare i BrightBid AB, CFO i Einride AB och Truecaller AB, Finance Director för iZettle AB samt flertalet roller inom investeringsverksamhet och corporate finance.
Eget och närståendes innehav: 2 517 656 aktier.
Oberoendeförhållande: Ej oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning eller större aktieägare.


Christos Stavropoulos

Född: 1981.
Utbildning: Kandidatexamen Finance & Statistics, University of Manchester samt masterexamen i e-commerce, Luleå tekniska universitet.
Andra uppdrag: Chief Digital Officer för Teamtailor AB.
Arbetslivserfarenhet: Senior Director Paypal, Head of Digital iZettle AB, Search Engine Marketing Lead Odigeo samt flertalet olika roller inom digital marknadsföring, webutveckling och webbanalys.
Eget och närståendes innehav: 217 487 aktier.
Oberoendeförhållande: Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Gustav Westman

Född: 1990.

Utbildning: BI Norwegian Business School.

Andra uppdrag: Grundare och VD för BrightBid AB.

Arbetslivserfarenhet: Grundare och VD för Lightcom AB samt sverigechef för House of Control AS.

Eget och närståendes innehav: 4 885 535 aktier.

Oberoendeförhållande: Ej oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning eller större aktieägare.


Mikael Lindblom

Född: 1972.
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Briox AB, Fragsheet AB, Funmed AB och Agricam AB.
Arbetslivserfarenhet: CEO och styrelseledamot Medius AB, arbetande styrelseledamot Einride AB, ekonomichef IFS AB samt flertalet styrelseuppdrag i techbolag.
Eget och närståendes innehav: 2 421 969 aktier.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men ej till Bolagets större aktieägare.


Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.


Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen, vilken också finns tillgänglig på Bolagets kontor på Centralplan 15 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till: https://speqta.com/privacy.

______________________________

Stockholm i juli 2023

Speqta AB (publ)

Styrelsen

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66


För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66


Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
www.speqta.com


Dokument