Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Kallelse till extra bolagsstämma i Speqta AB (publ)

07 NOVEMBER 2023Aktieägarna i Speqta AB (publ), org.nr. 556710–8757 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2023 klockan 10:00 hos Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.AnmälanAktieägare som önskar delta vid stämman ska:

       dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 november 2023, samt

       dels senast måndagen den 20 november 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Speqta AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Brunnsgatan 11, 111 38 Stockholm eller per e-post till [email protected].


Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 16 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 20 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.speqta.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Speqta AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Brunnsgatan 11, 111 38 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. 

Förslag till dagordning


 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
 7. Val av ny styrelseledamot och ordförande
 8. Fastställande av styrelsearvode åt ny styrelseledamot och ordförande
 9. Stämmans avslutande

Större aktieägares förslag till beslut avseende punkterna 7–8 i dagordningen

Upland Street Capital AB (Gustav Westman), Bovall Holding AB (Marcus Möller) och BBAG Holding AB (Anders Gustafsson), representerandes cirka 41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (”Större Aktieägare”), har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 7–8 enligt ovanstående förslag till dagordning.  

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot och ordförande

Vid extra bolagsstämma den 21 juli 2023 beslutades att Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att välja Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Gustav Westman och Mikael Lindblom till nya styrelseledamöter och att Fredrik Burvall, Lisa Gunnarsson och Errol Koolmeister skulle kvarstå som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma med Fredrik Burvall som styrelsens ordförande.

Den 11 september 2023 begärde Fredrik Burvall eget utträde ur styrelse, varvid vakans uppstod i styrelsen. Styrelsen utsåg därefter Mikael Lindblom till tillförordnad styrelseordförande i Bolaget.

Till följd härav föreslår Större Aktieägare att Johan Rutgersson väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid vakansen i styrelsen upphör.

Kort beskrivning av Johan Rutgersson

Född: 1978.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet
Andra uppdrag: Johan är styrelseordförande i Fedelta Finance AB, Familjekortet Sverige AB samt styrelseledamot och suppleant i ett flertal publika och privata bolag, bland annat Litium AB.
Arbetslivserfarenhet: Johan har en mångårig bakgrund från finansbranschen med ett flertal uppdrag som VD, ledamot och ordförande.
Eget och närståendes innehav: 0 aktier.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare.


Punkt 8. Fastställande av styrelsearvode åt ny styrelseledamot och ordförande

Större Aktieägare föreslår att Johan Rutgersson ska erhålla 480 000 kronor på årsbasis, innebärande en höjning av arvodet med 230 000 kronor per år jämfört med det beslut som fattades på årsstämman 2023 avseende arvode till Bolagets styrelseordförande. Det föreslagna arvodet anses marknadsmässigt jämfört med ersättningsnivån i liknande bolag. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot och ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Större Aktieägares fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen, vilken också finns tillgänglig på Bolagets kontor på Brunnsgatan 11 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 


­­­­______________

Stockholm i november 2023

Speqta AB (publ)

StyrelsenInformationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 november 2023, kl. 14:00 CEST.


För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66


Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.


Dokument