Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Kallelse till extra bolagsstämma i Speqta AB (publ)

12 JULY 2019

Aktieägarna i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 augusti 2019, klockan 10.00 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 augusti 2019, samt

-        dels senast onsdagen den 7 augusti 2019 anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Speqta AB (publ), Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm eller via e-post till [email protected].


Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 7 augusti 2019, då sådan införing ska vara verkställd.
Fullmakt


Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem (5) år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.speqta.com, och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
 7. Införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 C genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget
 8. Införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 D genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledning och nyckelpersoner i Bolaget
 9. Stämmans avslutande


BeslutsförslagStörre Aktieägares förslagAktieägare som tillsammans företräder cirka 54 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (”Större Aktieägare”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar följande.Punkt 7Det föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2019/2022 C”) för vissa valda styrelseledamöter (”Styrelseledamöterna”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram för att bättre återspegla de Större Aktieägarnas strategi för Bolaget, där programmet blir mer attraktivt vid en större uppgång i Bolagets aktiepris och mindre attraktivt vid en lägre uppgång. De Större Aktieägarna föreslår därför att omstrukturera incitamentsprogrammet och återkalla det tidigare utställda incitamentsprogram 2019/2022 A som godkändes på årsstämman den 13 maj 2019.Mot bakgrund av ovan föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 C samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget, Mytaste Brands AB, org.nr 556760-1926 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda Styrelseledamöterna att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 240 000 stycken motsvarande cirka 0,62 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.A. Emission av teckningsoptionerEmissionen, vilken omfattar högst 240 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 C, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 120 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med följande villkor.


 •  Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda Dotterbolaget som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa Styrelseledamöter enligt punkt B nedan.
 •  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Styrelseledamöterna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla en kompetent och engagerad styrelse.
 •  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 •  Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske av Dotterbolaget från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. 
 •  Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.
 •  Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.
 •  Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkten B nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 •  För att kunna fullgöra förpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2019/2022 C föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till Styrelseledamöterna enligt punkt B nedan.
 •  Sedvanliga omräkningsvillkor tillämpas för teckningsoptionerna.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Styrelseledamöterna


 •  Rätt till förvärv

Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att Styrelseledamöterna ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget samt att Styrelseledamöterna säljer tillbaka sina teckningsoptioner under utestående Incitamentsprogram 2019/2022 A. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara. Följande fördelning gäller för tilldelning av optioner för Styrelseledamöterna.Styrelseledamöter Maximalt antal teckningsoptioner
Lisa Gunnarsson  80 000 teckningsoptioner
Pär Sundberg 80 000 teckningsoptioner
Fredrik Burvall 50 000 teckningsoptioner
Patrik Christiansen 30 000 teckningsoptioner


Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser samt att Bolaget återköper utestående teckningsoptioner till ett belopp motsvarande optionspremien i Incitamentsprogram 2019/2022 A.

Bolagets övriga styrelseledamöter omfattas inte av Incitamentsprogram 2019/2022 C. •  Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. •  Anmälan och tilldelning

Förvärvberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner.

 •  Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska förvärvas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”) beräknad av det oberoende värderingsinstitutet PwC. Optionspremien fastställs per dagen för teckning.


Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast åtta (8) dagar efter teckning av optionerna.


C. Närmare information om emissionen och överlåtelsen 

 •  Utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2019/2022 C kan upp till 240 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,62 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 120 000 kronor.

 •  Beräkning av marknadsvärdet

Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har bedömts för närvarande ligga kring 45 procent. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande nivå samt antagande om teckning per den 23 augusti 2019 att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktier under perioden för fastställande av teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 8 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer uppgå till 12 kronor, blir värdet per teckningsoption 1,40 kronor enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 •  Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m.

Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Styrelseledamöterna.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för Incitamentsprogram 2019/2022 C, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

 •  Beredning av ärendet

Principerna för Incitamentsprogram 2019/2022 C har arbetats fram av de Större Aktieägarna med stöd av externa rådgivare. De Större Aktieägarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till den extra bolagsstämman. Förutom de individer som berett frågan enligt instruktion från de Större Aktieägarna har ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren.

 •  Utestående program

I Bolaget finns ett (1) utestående teckningsoptionsprogram; 2018/2021.

På extra bolagsstämma den 13 februari 2018 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 624 000 teckningsoptioner 2018/2021 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 624 000 optioner har tecknats. Teckningskursen fastställdes till 4,95 kronor per aktie.

Total utspädning för Incitamentsprogram 2019/2022 C som nu föreslås tillsammans med utestående incitamentsprogram 2018/2021 uppgår till cirka 2,21 procent.

I övrigt beslutades vid årsstämman den 13 maj 2019 om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 A för Styrelseledamöterna. Under förutsättning att incitamentsprogrammet under denna punkt 7 röstas igenom vid stämman kommer Styrelseledamöterna sälja tillbaka och Bolaget återköpa teckningsoptionerna under programmet till ett belopp motsvarande optionspremien i incitamentsprogram 2019/2022 A.


Punkt 8

Det föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2019/2022 D”) för nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner (”Deltagarna”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram för att bättre återspegla de Större Aktieägarnas strategi för Bolaget, där programmet blir mer attraktivt vid en större uppgång i Bolagets aktiepris och mindre attraktivt vid en lägre uppgång. De Större Aktieägarna föreslår därför att omstrukturera incitamentsprogrammet och återkalla det tidigare utställda incitamentsprogram 2019/2022 B som godkändes på årsstämman den 13 maj 2019.


Mot bakgrund av ovan föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 D samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.


Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget, Mytaste Brands AB, org.nr 556760-1926 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda Deltagarna att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på de villkor som framgår nedan.


Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 420 000 stycken motsvarande cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.


A. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget


Emissionen, vilken omfattar högst 420 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 D, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 210 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med följande villkor.

 •  Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda Dotterbolaget som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkt B nedan.
 •  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.
 • Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 •  Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske av Dotterbolaget från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 •  Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.
 •  Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.
 •  Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkten B nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 •  För att kunna fullgöra förpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2019/2022 D föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkten B nedan.
 •  Sedvanliga omräkningsvillkor tillämpas för teckningsoptionerna.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna

 •  Rätt till förvärv

Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget.

Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att Deltagaren ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara. Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner för respektive position.


Position Maximalt antal teckningsoptioner
VD  300 000 teckningsoptioner
HR-chef 80 000 teckningsoptioner
CFO 40 000 teckningsoptioner


Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Incitamentsprogram 2019/2022 D.

 •  Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

 •  Anmälan och tilldelning

Förvärvsberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner.

 •  Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”) beräknad av det oberoende värderingsinstitutet PwC. Optionspremien fastställs per dagen för teckning.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast åtta (8) dagar efter teckning av optionerna.

C, Närmare information om emissionen och överlåtelsen 

 •  Utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2019/2022 D kan upp till 420 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 1,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 210 000 kronor.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2019/2022 C i enlighet med förslag till beslut enligt punkt 7 på den extra bolagsstämman respektive Incitamentsprogram 2019/2022 D kan upp till 660 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 1,69 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 330 000 kronor.

 •  Beräkning av marknadsvärdet

Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har bedömts för närvarande ligga kring 45 procent. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande nivå samt antagande om teckning per den 23 augusti 2019 att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktier under perioden för fastställande av teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 8 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer uppgå till 12 kronor, blir värdet per teckningsoption 1,40 kronor enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 •  Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m.

Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för Incitamentsprogram 2019/2022 D, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

 •  Beredning av ärendet

Principerna för Incitamentsprogram 2019/2022 D har arbetats fram av de Större Aktieägarna med stöd av externa rådgivare. De Större Aktieägarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till den extra bolagsstämman. Förutom de individer som berett frågan enligt instruktion från de Större Aktieägarna har ingen anställd som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren.

 •  Utestående program

I Bolaget finns ett (1) utestående teckningsoptionsprogram; 2018/2021.

På extra bolagsstämma den 13 februari 2018 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 624 000 teckningsoptioner 2018/2021 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 624 000 optioner har tecknats. Teckningskursen fastställdes till 4,95 kronor per aktie.

Total utspädning för Incitamentsprogram 2019/2022 C och Incitamentsprogram 2019/2022 D som nu föreslås tillsammans med utestående incitamentsprogram 2018/2021 uppgår till cirka 3,25 procent.

Vid årsstämman den 13 maj 2019 beslutades om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 B för Deltagarna. Under förutsättning att incitamentsprogrammet under denna punkt 8 röstas igenom vid stämman kommer incitamentsprogram 2019/2022 B makuleras och således inte utnyttjas av Deltagarna.

I övrigt beslutades vid årsstämman den 13 maj 2019 om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 A för vissa styrelseledamöter. Under förutsättning att incitamentsprogrammet under punkt 7 ovan röstas igenom vid stämman kommer styrelseledamöterna sälja tillbaka och Bolaget återköpa teckningsoptionerna under programmet till ett belopp motsvarande optionspremien i incitamentsprogram 2019/2022 A.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt aktieägares avgivna förslag under punkterna 7–8 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Större Aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer finnas tillgängliga senast tisdagen den 23 juli 2019 på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.speqta.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://speqta.com/privacy.

______________________________


Stockholm i juli 2019

Speqta AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.30 CEST.


Mediakontakt
Fredrik Burvall, Styrelseordförande i Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32


Om Speqta


Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e‑handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”.


Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 (0) 40 20 02 50, e-mail [email protected].

Dokument