Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Kommuniké från årsstämma i Speqta AB (publ) den 18 maj 2021

18 MAY 2021

Vid årsstämma i Speqta AB (publ), org. nr 556710-8757, (”Bolaget”) som hölls den 18 maj 2021 enbart genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler I syfte att motverka spridningen av coronaviruset fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.speqta.com.


Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Andreas Friis, Lisa Gunnarsson, André Lavold och Pär Sundberg samt att välja in Jari Piiponniemi som ny ordinarie styrelseledamot. Fredrik Burvall omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som utsett Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode 
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska vara oförändrat och utgå med totalt 530 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 130 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 80 000 kronor per ledamot. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram 2021/2024 A och Incitamentsprogram 2021/2024 B
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2021/2024 A genom en emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 A. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa styrelseledamöter i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske till och med den 18 juni 2021. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 25 juni 2021. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 26 juni 2024 fram till och med den 26 september 2024. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 19 maj 2021 till och med den 1 juni 2021 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 300 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,45 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 150 000 kronor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2021/2024 B genom en emission av högst 1 150 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 B. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till för nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen, andra ledningspersoner och nyckelpersoner i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske till och med den 18 juni 2021. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 2 juni 2021 till och med den 6 juni 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga eller senarelägga tiden för anmälan om förvärv, dock som senast till den 25 juni 2021. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 26 juni 2024 fram till och med den 26 september 2024. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 19 maj 2021 till och med den 1 juni 2021 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 1 150 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 1,71 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 575 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Vid utnyttjande av detta bemyndigande för emission av aktier i syfte att erlägga tilläggsköpeskilling hänförlig sig till förvärv som genomförts senast per dagen offentliggörande av förslaget till bemyndigande och som ska betalas ut genom emission av aktier i Bolaget, ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier. För övriga emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska dock vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021, kl. 13:45 CEST.

För mer information kontakta: 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com


 


Dokument