Release image

Kommuniké från extra bolagsstämma

13 OKTOBER 2015

Vid extra bolagsstämman i 203 Web Group AB (publ) som hölls den 13 oktober beslutades om att genomföra en emission av högst 300 000 teckningsoptioner 2015/2018:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda 203 Web Group AB (publ):s koncern.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla kompetent och engagerad personal genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning om 0,50 kronor per teckningsoption. Grunden för teckningskursen har varit teckningsoptionens marknadsvärde enligt en extern värdering. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske inom en månad från stämman.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en teckningskurs om 175 procent av den för aktien i bolaget på NASDAQ OMX First North noterade betalkursen den 12 oktober 2015, dock lägst 10 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 14 oktober 2015 till och med den 13 oktober 2018.

Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 150 000 kronor, genom utgivande av högst 300 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,8 procent av aktiekapitalet.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument