Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Kommuniké från extra bolagsstämma i myTaste AB (publ)

13 FEBRUARY 2018

Vid extra bolagsstämma i myTaste AB (publ) (”Bolaget”) idag, den 13 februari 2018, beslutades att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram samt att genomföra en emission av konvertibler.


Den extra bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med förslag från aktieägarna Jonas Söderqvist och Andreas Friis (”Aktieägarna”), att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att Bolaget emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag, som överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i programmet. Beslutet innebär att högst 624 000 teckningsoptioner kan komma att emitteras inom ramen för incitamentsprogrammet. Vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 312 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.


Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer styrelse (exklusive Aktieägarna), koncernledningen samt övriga nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, beräknat av oberoende värderingsinstitut. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 2 mars 2018.


Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 december 2020 till och med den 5 mars 2021. Teckningskursen för aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av den för Bolagets aktier på Nasdaq First North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 19 februari 2018 till och med den 23 februari 2018 (dock lägst aktiens kvotvärde). Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.


Därutöver beslutade den extra bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 11 998 020 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 1 999 670 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer Andreas Friis, Jonas Söderqvist samt Trottholmen AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Andreas Friis, Jonas Söderqvist och Trottholmen AB har åtagit sig att omvandla befintliga konvertibler till nya konvertibler.


Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 15 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta. Räntan förfaller till betalning den 1 mars varje år, första gången den 1 mars 2019. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 1 mars 2021 till en konverteringskurs som motsvarar ett belopp motsvarande 150 procent av den för Bolagets aktier på Nasdaq First North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 19 februari 2018 till och med den 23 februari 2018, dock lägst 3 kronor.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203


Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203


Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB


myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87


För mer information se: investor.mytaste.com


myTaste AB (publ)


Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument