Kommuniké från extra bolagsstämma i myTaste AB (publ)

13 FEBRUARI 2018

Vid extra bolagsstämma i myTaste AB (publ) (”Bolaget”) idag, den 13 februari 2018, beslutades att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram samt att genomföra en emission av konvertibler.


Den extra bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med förslag från aktieägarna Jonas Söderqvist och Andreas Friis (”Aktieägarna”), att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att Bolaget emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag, som överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i programmet. Beslutet innebär att högst 624 000 teckningsoptioner kan komma att emitteras inom ramen för incitamentsprogrammet. Vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 312 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.


Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer styrelse (exklusive Aktieägarna), koncernledningen samt övriga nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, beräknat av oberoende värderingsinstitut. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 2 mars 2018.


Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 december 2020 till och med den 5 mars 2021. Teckningskursen för aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av den för Bolagets aktier på Nasdaq First North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 19 februari 2018 till och med den 23 februari 2018 (dock lägst aktiens kvotvärde). Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.


Därutöver beslutade den extra bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 11 998 020 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 1 999 670 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer Andreas Friis, Jonas Söderqvist samt Trottholmen AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Andreas Friis, Jonas Söderqvist och Trottholmen AB har åtagit sig att omvandla befintliga konvertibler till nya konvertibler.


Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 15 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta. Räntan förfaller till betalning den 1 mars varje år, första gången den 1 mars 2019. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 1 mars 2021 till en konverteringskurs som motsvarar ett belopp motsvarande 150 procent av den för Bolagets aktier på Nasdaq First North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 19 februari 2018 till och med den 23 februari 2018, dock lägst 3 kronor.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203


Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203


Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB


myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87


För mer information se: investor.mytaste.com


myTaste AB (publ)


Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument