Release image

Konvertibelemissionen i 203 Web Group AB tecknad till 117 procent

30 JANUARI 2015

En extra bolagsstämma i 203 Web Group AB beslutade den 29 december 2014 att genomföra en företrädesemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgick till högst ca 12,3 MSEK fördelat på 822 287 konvertibler till kurs 15 SEK med löptid tre år och ränta 10,0 procent per år. Konvertering kan ske till aktier till kurs 15 SEK. Teckningstiden löpte under perioden 13 januari - 26 januari 2015.

Emissionen tecknades till 117 procent, fördelat på cirka 85,7 procent med företrädesrätt, motsvarande ca 10,6 MSEK och 31,4 procent utan företrädesrätt, motsvarande 3,9 MSEK. Totalt tecknades därmed 962 771 konvertibler, motsvarande totalt 14,4 MSEK.

- Det är mycket glädjande att notera det stora intresset för emission, med en överteckning om 17%. Förändringsarbetet med fortsatt fokus på ökade intäkter fortsätter enligt plan och med dessa pengar förväntar vi ta bolaget till lönsamhet innan årets slut, säger Jonas Söderqvist, VD för 203 Web Group. 

På den extra bolagsstämman beslutades även att bemyndiga styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska bland annat kunna utnyttjas för det fall överteckning i föreslagen konvertibelemission sker, varvid det totala lånebeloppet vid en sådan efterföljande emission högst får uppgå till 3 MSEK motsvarande 200 000 konvertibler. Styrelsen har beslutat att till viss mån utnyttja detta bemyndigande då konvertibelemissionen övertecknades. Totalt 140 484 konvertibler tecknas genom utnyttjande av detta bemyndigande.

Styrelsen har beslutat om tilldelning. Tecknare utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnota med betalningsinstruktioner. Samtliga tecknare utan företrädesrätt har erhållit tilldelning.

Antalet aktier i 203 Web Group AB uppgår till 16 445 757. Vid full konvertering av ovanstående konvertibler ökar antalet aktier till 17 408 528 och aktiekapitalet med 481 385,50 SEK till 8 704 264 SEK.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument