Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Konvertibelemissionen i 203 Web Group AB tecknad till 117 procent

30 JANUARY 2015

En extra bolagsstämma i 203 Web Group AB beslutade den 29 december 2014 att genomföra en företrädesemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgick till högst ca 12,3 MSEK fördelat på 822 287 konvertibler till kurs 15 SEK med löptid tre år och ränta 10,0 procent per år. Konvertering kan ske till aktier till kurs 15 SEK. Teckningstiden löpte under perioden 13 januari - 26 januari 2015.

Emissionen tecknades till 117 procent, fördelat på cirka 85,7 procent med företrädesrätt, motsvarande ca 10,6 MSEK och 31,4 procent utan företrädesrätt, motsvarande 3,9 MSEK. Totalt tecknades därmed 962 771 konvertibler, motsvarande totalt 14,4 MSEK.

- Det är mycket glädjande att notera det stora intresset för emission, med en överteckning om 17%. Förändringsarbetet med fortsatt fokus på ökade intäkter fortsätter enligt plan och med dessa pengar förväntar vi ta bolaget till lönsamhet innan årets slut, säger Jonas Söderqvist, VD för 203 Web Group. 

På den extra bolagsstämman beslutades även att bemyndiga styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska bland annat kunna utnyttjas för det fall överteckning i föreslagen konvertibelemission sker, varvid det totala lånebeloppet vid en sådan efterföljande emission högst får uppgå till 3 MSEK motsvarande 200 000 konvertibler. Styrelsen har beslutat att till viss mån utnyttja detta bemyndigande då konvertibelemissionen övertecknades. Totalt 140 484 konvertibler tecknas genom utnyttjande av detta bemyndigande.

Styrelsen har beslutat om tilldelning. Tecknare utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnota med betalningsinstruktioner. Samtliga tecknare utan företrädesrätt har erhållit tilldelning.

Antalet aktier i 203 Web Group AB uppgår till 16 445 757. Vid full konvertering av ovanstående konvertibler ökar antalet aktier till 17 408 528 och aktiekapitalet med 481 385,50 SEK till 8 704 264 SEK.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument