Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste: 28 miljoner besökare i oktober (+7% YoY)

05 NOVEMBER 2014

Antalet besökare på myTaste uppgick till drygt 28 miljoner globalt under oktober, vilket är en uppgång med 7 % jämfört med samma period föregående år. Medlemsantalet fortsatte samtidigt att öka stadigt och passerade under perioden 7 miljoner.

-        Den bakomliggande orsaken till att trafiktillväxten varit lägre än föregående månader är att vår organiska sökmotortrafik har minskat i samtliga länder utom två sedan Googles senaste algoritmuppdatering. Dessa två länder, vilka är de enda där vi testlanserat vår nya plattform sedan tidigare, visade däremot en ökning av trafiken efter uppdateringen. Detta är positivt då vi nu med säkerhet kan identifiera vilka åtgärder som krävs för att få tillbaka trafiktillväxten i resterande länder. Trafiktappet innebär att våra tidigare kommunicerade trafik- och medlemsmål försenas, men att Google uppdaterar sina algoritmer är dock i grunden positivt då det belönar användarvänlighet vilket vi fokuserar på när vi vidareutvecklar myTaste. Målsättningen är att den nya plattformen ska vara live i samtliga länder under Q4 och att vi ser resultat av detta redan under Q1, säger myTastes VD Aage Reerslev.

Aage Reerslev
CEO myTaste
[email protected]
070 698 17 51 

Aage Reerslev
CEO myTaste
[email protected]
070 698 17 51 

About myTaste
myTaste is one of the world’s biggest social networks for food and cooking, with visitors from more than 50 countries. Our users discover, save and share 6 million recipes from more than 35,000 food blogs around the world. Read more about myTaste here.

About 203 Web Group AB (publ)
203 Web Group is a publicly traded Swedish media group.

Dokument