myTaste AB: Årsstämmokommuniké

28 APRIL 2017

På stämman den 28 april 2017 fattades bl.a. följande beslut:  • Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.

  • Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

  • Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktörerna.

  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter samt en revisor och en revisor suppleant.

  • Till styrelseledamöter valdes Andereas Friis (omval), Jonas Söderqvist (omval), Rickard Vikström (nyval), Patrik Christiansen (nyval), Fredrik Burvall (nyval) samt Joakim Båge (nyval). Stämman beslutade att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

  • Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Carlos Esterling som huvudansvarig revisor samt Andreas Nyberg som revisorsuppleant.

  • Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga  styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt.


Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april, klockan 14.00.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 44 68 60 87.
myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument