Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

myTaste AB byter namn på koncernen till Mytaste Group som ett led i en strategisk omorganisation

17 MAY 2018

Styrelsen för Mytaste Group i samråd med bolagets VD Andreas Friis har beslutat att renodla koncernstrukturen för att bättre reflektera bolagets övergripande nya inriktning på prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker.

Moderbolaget byter namn från myTaste till Mytaste Group (koncernens legala namn är det samma som tidigare, myTaste AB (publ)) och lanserar en ny webbplats för investerare, press, rekrytering och samarbetspartners på MytasteGroup.com. Namnbytet avser också att tydligare särskilja namnet på koncernen från bolagets konsumentprodukt myTaste.

Mytaste Group byter samtidigt namn på sina två affärsområden till Mytaste Shopping samt Mytaste Food and Beverage. I Mytaste Shopping ingår alla verksamheter som tidigare ingick i affärsområdet Shopello, däribland Shopello, Kampanjjakt samt AlltidREA. I Mytaste Food and Beverage ingår de verksamheter som tidigare ingick i affärsområde myTaste, däribland myTaste, Matklubben och Vinklubben. Dessa namnbyten särskiljer också namnen på affärsområdena från bolagets produkter och tjänster inom ramen för den nya koncernstrukturen. I samband med namnbytet så uppdateras även bolagets grafiska profil och en ny logga lanseras för koncernen.

“Mytaste Group i sin helhet är nu inriktat på prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker. I och med omorganisationen så skapar vi en logisk och överskådlig struktur som bättre återspeglar verksamheten för investerare och affärspartners” säger Mytaste Groups nytillträdda VD Andreas Friis.
“Mytaste Group är nu tydligt positionerat på marknaden med ett antal produkter och tjänster som driver ökad trafik, högre konverteringar och starka köpintentioner genom riktade erbjudanden från tusentals e-handelsbutiker, allt från mat och dryck till mode och resor, helt anpassade efter konsumentens unika smak.”

Nya produkter och tjänster inom ramen för Mytaste Shopping kommer att rullas ut under året i flertalet länder i linje med det uttalade målet att bli marknadsledande på de marknader bolaget väljer att bli verksamt inom prestationsbaserade marknadsföringslösningar före-handelsbutiker. Samtidigt har en central IT-lösningskapats, Mytaste BigData Engine™, som utnyttjas av koncernens alla produkter och tjänster i linje med gällande regler för hantering av personuppgifter för att maximera konkurrensfördelar och synergieffekter inom bolagets existerande samt nyförvärvade verksamheter.

“Vi ser en stor möjlighet att ta en ledande position på en fragmenterad marknad genom ett antal beprövade samt nya metoder för prestationsbaserad marknadsföring,” ger Anderas Friis.
Med den nya organisationen på plats samt ökad transparens genom förbättrade bolagssidor på
MytasteGroup.com för investerare, press, rekrytering och samarbetspartners så ligger mitt fokus framöver på resultat och vinsttillväxt.

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: myTaste samt Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument