myTaste AB (publ): Årsstämmokommuniké

08 MAJ 2018

På stämman den 8 maj 2018 fattades bl.a. följande beslut:  • Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.  • Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.  • Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktörerna.  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter samt en revisor och en revisor suppleant.  • Till styrelseledamöter valdes Andereas Friis (omval), Jonas Söderqvist (omval Rickard Vikström (omval), Patrik Christiansen (omval), Fredrik Burvall (omval) samt Joakim Båge (omval). Till styrelseorförande valdes Fredrik Burvall (omval). Stämman beslutade att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 60 000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det utgå med 50 000 kr. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.  • Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor samt Carlos Esterling som revisorsuppleant.  • Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga  styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt.


Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj, klockan 15.10.

Mediakontakt:


Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:


Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB


myTaste är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: myTaste samt Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87


För mer information se: investor.mytaste.com


myTaste AB (publ)


Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  


114 34 Stockholm 

Dokument