Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

myTaste förvärvar NextWeb 2357 AB som ett led i en ny tillväxtstrategi

29 AUGUST 2017

myTaste AB har tecknat avtal om att förvärva inkråmet i NextWeb 2357 AB, ett snabbväxande bolag som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark.

Bolaget har haft en tydligt omsättningstillväxt de senaste åren genom att skapa tjänster som går i linje med strategin framöver för shoppingsegmentet inom myTastekoncernen, Shopello.
Tillsammans kan bolagen nu växa ännu snabbare ihop genom synergieffekter inom försäljning, utveckling, ytterligare internationalisering samt produktutveckling och marknadsföring.

Köpeskillingen uppgår till 1,6 Mkr och baseras på ett P/E-tal på 3,4 gånger vinsten efter skatt.

Köpeskillingen amorteras löpande under kommande 24 månader och beräknas helt täckas av det förvärvade bolagets kassaflöden.

“Jonas Orvarsson har på kort tid byggt upp en spännande portfölj av tjänster och sajter med en helt prestationsbaserad affärsmodell. Genom en kombinationen av våra interna resurser och de synergier som uppstår inom koncernen efter förvärvet, räknar vi med att resultattillväxten kommer att ta ytterligare ett kraftigt kliv uppåt.” säger Jonas Söderqvist, VD och medgrundare, myTaste.

“myTastes vision kring hur man skapar lönsamhet framöver inom en internetkoncern stämmer mycket väl överens med den visionen som vi har haft på NextWeb 2357. Jag ser fram emot hur alltidREA.se och de andra sajterna inom nätverket kan utvecklas som en del av myTastekoncernen med den kompetens och de resurser som de nya ägarna kan bidra med,” säger Jonas Orvarsson, VD och grundare, NextWeb 2357.

Avtalet om att förvärva NextWeb 2357 är det andra kommunicerade förvärvet inom ramen för en ny tillväxtstrategi för myTastes shoppingsegment, Shopello, med speciellt fokus på presentationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Det första avtalade förvärvet var av Kampanjjakt i Sverige AB som offentliggjordes förra veckan. 

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
[email protected] 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
[email protected] 
0732 512 203

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 44 68 60 87.

myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument