Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

myTaste fullföljer förvärvet av OutletSverige

28 NOVEMBER 2017

myTaste (Publ) tecknade den 3 oktober 2017 en avsiktsförklaring om att förvärva tillgångarna i Wiehager online marketing solutions AB (OutletSverige), som äger och driver OutletSverige.se, ett snabbväxande bolag som ägs av grundaren Pontus Wiehager. Idag fullföljer man förvärvet som väntas få en positiv påverkan på myTaste vinst före skatt med mellan 2 till 3 Mkr under de kommande 12 månaderna genom en kombination av nya intäkter, kostnadssynergier samt ett förbättrat erbjudande till annonsörer. Den totala köpeskillingen uppgår till 4 860 tkr.

OutletSverige är en plattform där användare registrerar sig och bland annat kan följa sina favoritvarumärken och bli notifierade när någon av de över 50 anslutna e-handelsbutikerna sänker priset på något av över 250 000 plagg de erbjuder.

OutletSverige har haft en stabil omsättningsökning sedan 2015 och har en tjänst som är skalbar internationellt. Dessutom har OutletSverige byggt upp en substantiell e-post-databas av shoppingintresserade konsumenter.

myTaste rekryterar också grundaren Pontus Wiehager, som går in i ledningsgruppen för Shopellosegmentet. Hans uppdrag blir att driva tillväxt i OutletSverige såväl som övriga bolag inom Shopello. Detta ska ske genom synergieffekter inom försäljning, utveckling, ytterligare internationalisering samt produktutveckling och marknadsföring. Dessutom bidrar Pontus Wiehager med en unik kunskap inom annonsering på sociala plattformar.

Köpeskillingen uppgår till ett belopp som motsvarar fem gånger OutletSveriges vinst efter skatt under perioden 2016-10-01 till 2017-09-30. Förvärvslikviden erläggs genom 25% kontant, 25% en revers som amorteras på kommande 12 månader samt 50% som ett konvertibelt skuldebrev med en inlösenkurs motsvarande 7,5 kr per aktie. Konvertibelvillkoren ger säljaren rätt att erhålla 10% årlig ränta samt rätt att konvertera skulden under perioden 2020-12-01 till 2021-02-28. myTaste har rätt att erlägga denna sista del kontant eller via aktier i myTaste (Publ). Vid kontant betalning erhåller myTaste en rabatt om 10 procent.

"Vi är väldigt glada att strategiskt stärka vår redan starka position inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Förvärvet gör att vi bättre kan betjäna detta behov tillsammans med Pontus Wiehager, som kommer få en central roll som produktägare inom Shopellosegmentet samt bidra med fördjupad kunskap om annonsering i sociala plattformar som Instagram och Facebook", säger Andereas Friis, COO på myTaste.

“Avtalet med myTastekoncernen ger OutletSverige helt nya möjligheter för tillväxt. Jag ser fram emot att jobba ihop med myTastes ledning för att bygga vidare på OutletSverige till en globalt signifikant spelare i sitt segment och samtidigt vara med på den fantastiska resa som jag ser framför mig med Shopello och myTaste,” säger Pontus Wiehager, grundare till OutletSverige.

Förvärvet av OutletSverige AB är det tredje genomförda förvärvet inom ramen för den etablerade tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, med speciellt fokus på presentationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Det första avtalade förvärvet var av Kampanjjakt i Sverige AB och det andra var NextWeb 2357 som tillsammans uppskattas ha en positiv effekt på EBITDA på 8,5 - 10,5 mkr på årsbasis.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november, klockan 11:45.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

myTaste AB (publ) är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87.

myTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument