Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Mytaste Group byter namn till Speqta

15 MAY 2019

myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”), ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, meddelar idag att bolaget, koncernen och dess affärsområden byter namn till Speqta samt att de produkter och tjänster som tidigare marknadsförts under namnen myTaste eller Mytaste Group nu kommer marknadsföras under namnen Speqta eller Speqta Group.

På årsstämman den 13 maj 2019 beslutade aktieägarna att ändra företagsnamn för bolaget från myTaste AB (publ) till Speqta AB (publ). Det nya företagsnamnet är föremål för registrering hos Bolagsverket och en ansökan om ordmärket SPEQTA har lämnats in hos EU:s varumärkesmyndighet EUIPO där registrering inväntas.

”Den nya strategin som sjösattes i maj 2017 innebar att vi bytte kommersiellt fokus. Den starka tillväxten inom flera viktiga vertikaler under de senaste 24 månaderna bekräftar att strategin är pålitlig och robust. I syfte att fullt ut utnyttja den potential bolaget har inom nya marknader, nå nya kunder och för att rekrytera rätt personer med spetskompetenser genomför vi ett namnbyte (rebranding). Vi är inte längre Mytaste Group, vi har blivit Speqta. Namnet Speqta kommer från att vi lyckats skapa något spektakulärt. Vi avser att rita om spelplanen för online lead generering och prestationsbaserad marknadsföring. Speqta guidar kunder till produkter och tjänster de verkligen vill ha. Därmed levererar vi kvalitativa leads som ofta leder till avslut. Speqta gör skillnad för hur och var produkter och tjänster köps och säljs på internet.” säger Andereas Friis, VD.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj, 2019 kl. 17:00 CEST.

Mediakontakt

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om Speqta (Mytaste Group)

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. 

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected] 

Dokument