Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Mytaste Group förvärvar Lånakuten

18 JANUARY 2019

myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”) har tecknat avtal om att förvärva Lånakuten, (lanakuten.com), en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån. Därmed stärker Mytaste Group sin position på marknaden för lead generation inom finans.

På Lånakuten kan konsumenter få en översk
ådlig bild av vilka privatlån och kreditkort som ger bäst villkor för deras specifika situation. Detta för att kunna fatta välgrundade beslut baserade på tydlig konsumentupplysning. Alla långivare som Lånakuten hänvisar till är registrerade hos Finansinspektionen och uppfyller samtliga svenska regler för utlåning. Förvärvet genomförs genom att Mytaste Group förvärvar Lånakuten AB (under namnändring från Grundbulten 2687 AB) som är ägare av de tillgångar som är hänförliga till Lånakuten.

Mytaste Group driver sedan 2018
Expressen Låneguiden (lanapengar.expressen.se). Nu förstärker bolaget sitt erbjudande inom jämförelsetjänster för lån i och med förvärvet av Lånakuten. Genom att Mytaste Group nu äger flera tjänster inom lead generation för finans kommer man kunna nå synergieffekter inom bland annat försäljning och utveckling.

“Marknaden för privatlån är enligt vår uppfattning en växande vertikal som vi identifierat som strategiskt viktig för Mytaste Group. Vi ser fram emot att utveckla Lånakuten vidare genom att använda den kompetens och de resurser vi besitter. Därför ser vi förutsättningarna som goda att vi kan förbättra lönsamheten och ytterligare öka tillväxten för koncernens relativt nylanserade finansvertikal inom segmentet Mytaste Shopping”, säger Andereas Friis, VD och medgrundare, Mytaste Group.

Lånakuten genererade cirka 1,1 Mkr i vinst under Q4 2018.

Köpeskillingen uppgår till totalt 16 Mkr varav 10 Mkr kommer att betalas kontant och resterande i aktier motsvarande ett värde om 6 Mkr. Antal aktier som erläggs som köpeskilling kommer att baseras på det volymvägda snittpriset för Mytaste Groups aktie under tio (10) handelsdagar före tillträdesdagen. Tillträde beräknas ske den 1 februari 2019. 

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 08:30 CET.

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

Dokument