Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Mytaste Group gör strategiskt förvärv i Norge

07 MARCH 2019

Avtal om förvärv av tillgångar från norska Netpixel Media AS och Captana AS innebär en väsentlig expansion av bolagets finansvertikal såväl som bolagets internationella verksamhet 

myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”) har tecknat avtal om att förvärva tillgångar inom nätbaserade jämförelsetjänster för privatlån, kreditkort och rabattkoder från norska Netpixel Media AS och Captana AS. De förvärvade tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.com, en jämförelsetjänst för privatlån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder tillsammans med norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen (nettavisen.no). Förvärven stärker ytterligare Mytaste Groups position på den nordiska marknaden för prestationsbaserad marknadsföring inom finans och rabattkoder.

Den initiala köpeskillingen, som erläggs i samband med förvärvet av tillgångarna, uppgår till 20,75 MNOK, varav 14,083 MNOK betalas kontant och resterande 6,667 MNOK betalas med nyemitterade aktier i Mytaste Group, varvid antal aktier baseras på det volymvägda genomsnittspriset för Mytaste Groups aktie under tio (10) handelsdagar före tillträdesdagen. Tillträde beräknas ske senast 20 arbetsdagar från dagens datum. Härutöver kan en tilläggsköpeskilling kopplad till utvecklingen av tillgångarna under 12 månader utgå med maximalt 10,75 MNOK, varav 5,75 MNOK skall betalas kontant och resterande del i nyemitterade aktier i Mytaste Group. För att säljarna ska erhålla maximal tilläggsköpeskilling måste tillgångarna generera en kraftig omsättningstillväxt över 12 månader.

På låne-penger.com kan konsumenten få en överskådlig bild av vilka privatlån som ger bäst villkor för deras specifika situation. Detta för att kunna fatta välgrundade beslut baserade på tydlig konsumentupplysning.

Samarbetet med Nettavisen ”Lånehjelpen” (nettavisen.no/forbrukslån, nettavisen.no/kredittkort) och “Rabattkoder” (nettavisen.no/rabattkode) kommer att inkluderas i Mytaste Groups B2B satsning ”Affilijet” och utökar verksamhetsgrenen både geografiskt samt stärker hela den nya finansvertikalen. Mytaste Group driver sedan 2018 Expressen Låneguiden (lanapengar.expressen.se) och Låneakuten i Sverige, och kommer nu kunna nå ytterligare synergieffekter inom försäljning och utveckling.

“Detta förvärv är en del av vår strategi och satsning inom marknaden för prestationsbaserad marknadsföring mot privatlån där vi tar en stark position i den norska marknaden samt utökar portfolion för Affilijet genom ett samarbete med ett av de största nätbaserade nyhetsmedierna i Norden.” säger Andereas Friis, VD och medgrundare, Mytaste Group.

Låne-penger.com och samarbetet med Nettavisen genererade en estimerad vinst på 1.67 MNOK under Q4 2018.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected]

Dokument