Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

MyTaste Group meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2017/2018 inleds 1:a december

30 NOVEMBER 2018

Stockholm, 30 november 2018 – MyTaste AB (publ) (”Mytaste Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Stockholm: Taste) meddelar idag att teckningstiden inleds 1 december 2018 för de teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission som avslutades i oktober 2017. Teckningstiden för teckningsoptionerna inleds den 1 december 2018 och pågår till och den 31 december 2018. Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Mytaste Group till en kurs om 7,00 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018:

- Teckningstid: 1 december 2018 – 31 december 2018.

- Betalning: Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som anmälan om teckning avser enligt anvisning från Bolaget.

- Antal utestående teckningsoptioner av serie 2017/2018: 1 100 854 stycken.

- Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Mytaste Group till en kurs om 7,00 SEK per aktie.

- Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017/2018 tillförs Mytaste Group cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie 2017/2018:

- Teckningsperiod inleds 1 december 2018.

- Teckningsperiod avslutas den 31 december 2018.

- Betalning: Vid anmälan om teckning.

- Planerad kommunikation av utfall: 7 januari 2019.

- Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 3 2019.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts efter teckning och betalning med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.mytastegroup.com och på www.aqurat.se.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 31 december 2018. För fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018, se det informationsmemorandum som Mytaste Group offentliggjorde den 9 oktober 2017.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17:30.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB agerade juridisk rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen som genomfördes i oktober 2017 och i vilken teckningsoptionerna av serie 2017/2018 emitterades.

För mer information se: www.mytastegroup.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare myTasteAB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel 08-440 56 40

E-post: [email protected]

Hemsida: stockholmcorp.se

För mer information se: www.mytastegroup.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare myTasteAB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel 08-440 56 40

E-post: [email protected]

Hemsida: stockholmcorp.se

Om myTaste AB

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring ave-handelsbutiker. Bolaget har 25 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm. Mytaste Group har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under tickern ”Taste”. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dokument