Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Mytaste Group refinansierar befintlig finansieringsstruktur

24 APRIL 2019

Mytaste Group har ingått ett finansieringsavtal med Nordea Bank. Avtalet avser refinansiering av Mytaste Groups befintliga finansieringsstruktur vilket stödjer Mytaste Groups strategi att växa organiskt och genom förvärv. Bankfinansiering uppgår till 20 MSEK med en potential till att erhålla ytterligare bankfinansiering för kommande förvärv baserat på godkännande av Nordea Bank i varje enskilt fall.

Bankfinansieringen består av ett banklån uppgående till 20 MSEK samt ett avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK bestående av en cash pool för effektiv kassaflödeshantering inom koncernen och dess dotterbolag. Dessa centrala avtal ersätter befintlig spridd kreditfinansiering samt kreditfaciliteteter avseende kassan från banker och andra långivare.

Den nya bankfinansieringen löper på fem år och stärker Mytaste Groups manövrerbarhet avseende fortsatta förvärv och fortsatt tillväxt.

"Vi är nöjda att ha ingått detta avtal och det bidrar till Mytaste Groups finansiella stabilitet och långsiktiga strategi med Nordea Banks finansieringsavtal. Intentionen för Mytaste Group med finansieringsavtalet är att kunna materialisera möjligheter som står framför oss”, säger Andereas Friis, VD.

Mytaste Group kommer som en del av bankfinansieringen se över befintlig skuld i balansräkningen och optimera de räntebaserade skulderna på det mest effektiva sättet för Mytaste Group.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april, 2019 kl.13:00 CET.

För mer information, se: investor.mytaste.com:

Mediakontakt: 

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected]

Dokument