Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Mytaste Group tar in Optimizer Invest som huvudägare

07 NOVEMBER 2018


Affären skapar helt nya förutsättningar för Mytaste Group att bli en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring på nätet genom en offensiv tillväxt- och förvärvsstrategi.

MyTaste AB (publ) (Mytaste Group) har idag tagit in investmentbolaget Optimizer Invest Limited som ny huvudägare för att accelerera den strategi som lanserades för 18 månader sedan, inriktad på prestationsbaserad marknadsföring (även kallat lead generation) inom framförallt e-handel. 

Affären genomförs på det sätt att Optimizer Invest tecknar sig för 6 862 745 aktier motsvarande ca 17,5 miljoner kronor och 5 084 746 teckningsoptioner i en riktad emission. Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till att inom en niomånadersperiod teckna sig för ytterligare 5 084 746 aktier i Mytaste Group, motsvarande ca 15 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär detta att Mytaste Group tillförs kapital om ca 32,5 miljoner kronor. 

Investeringen, som är den enskilt största i Optimizer Invests historia, innebär att Mytaste Group får en väsentligt stärkt marknadsposition och ökad finansiell kapacitet. Den innebär också ett värdefullt kompetenstillskott genom att Optimizer Invest kommer att vara aktiva ägare och att bidra med både strategisk och operationell rådgivning för att stötta koncernens tilllväxt. MyTaste Group kommer dels att expandera sin nuvarande verksamhet till nya vertikaler, dels inleda en offensiv förvärvsstrategi. Målet är att Mytaste Group ska bli en ledande global koncern för bolag verksamma inom prestationsbaserad marknadsföring på nätet inom en rad olika vertikaler.

Andereas Friis, VD för Mytaste Group, kommenterar: 

”Vi har med vår nya strategi framgångsrikt styrt om Mytaste Groups inriktning till att fokusera på prestationsbaserad marknadsföring inom e-handel. Optimizer Invest har bevisat många gånger om att de är experter på att skapa stark tillväxt inom sina portföljbolag. Det är fantastiskt roligt att ett sådant bolag ser en stor tillväxtpotential i Mytaste Group. Vi har en hög gemensam målsättning och jag ser fram emot att tillsammans förstärka vår befintliga affär och samtidigt öka förvärvstakten.”

Petter Moldenius, VD för Optimizer Invest, kommenterar: 

”Allt fler transaktioner sker online och konsumenter behöver stöd i sin beslutsprocess, därför finns stora värden att tillföra med prestationsbaserad marknadsföring. Vi har följt Mytaste Group under en period och är imponerade över bolagets utveckling på senare tid. Genom att bli största ägare i Mytaste Group skapar Optimizer Invest förutsättningar för att bilda en plattform för verksamheter inom prestationsbaserad marknadsföring. Vår ambition är att tillsammans med nuvarande ledning öka bolagets tillväxttakt väsentligt, framförallt inom vertikaler som kompletterar våra nuvarande portföljbolag.”

Styrelsen i Mytaste Group har, med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 8 maj 2018, beslutat att emittera aktier och teckningsoptioner genom utgivande av en unit, och beslutet stöds av nuvarande huvudägare i Mytaste Group.

Genom den riktade emissionen emitteras 6 862 745 aktier och 5 084 746 teckningsoptioner genom utgivande av en unit till Optimizer Invest Limited. Vid fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptioner kan Optimizer Invest teckna sig för ytterligare 5 084 746 aktier. Teckningskursen för de emitterade aktierna uppgår till 2,55 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 8 oktober 2018 till och med den 2 november 2018 med en överenskommen premie. En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av aktier motsvarande en teckningskurs om 2,95 kronor per aktie.

Efter nyemissionen av aktier ökar antalet aktier och röster i Mytaste Group från 22 017 091 till 28 879 836 aktier och röster och aktiekapitalet ökar till 14 439 918 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i kan antalet aktier och röster öka med ytterligare 5 084 746 aktier och röster och aktiekapitalet öka med ytterligare 2 542 373 SEK.

Den riktade emissionen innebär en utspädning om ca 23,8 procent i förhållande till det to-tala antalet utestående aktier och röster i bolaget. För det fall teckningsoptionerna utnyttjas till fullo innebär det en ytterligare utspädning om ca 15 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl.08.55 CET. 

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ) 

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm  

Andereas Friis
VD/Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Petter Moldenius
VD Optimizer Invest Ltd
[email protected]
+356 99352694

Hemsida: optimizerinvest.com

Andereas Friis
VD/Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Petter Moldenius
VD Optimizer Invest Ltd
[email protected]
+356 99352694

Hemsida: optimizerinvest.com

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har 25 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm. Mytaste Group har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under tickern ”Taste”. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87.

Om Optimizer Invest

Optimizer Invest är ett grundarfinansierat investmentbolag med säte på Malta. Ägarna Henrik Persson Ekdahl, Mikael Riese Harstad samt André Lavold har en framgångsrik bakgrund inom lead generation och iGaming. Bolaget är delägare i ett tjugotal techbolag varav de största innehaven är i de publika bolagen Catena Media och GIG samt det privatägda Investoo Group. Andra exempel på portföljbolag är SeQura, Hero Gaming och Pensionera.se.

Dokument