Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

MYTASTE OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 18 MILJONER KRONOR

28 SEPTEMBER 2017

Styrelsen för myTaste AB (publ) (”myTaste” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 18 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser upp till totalt 32 procent av den initiala emissionsvolymen.

Sammanfattning

- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 5 oktober 2017.

- Teckningsperioden löper från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017.

- Teckningskursen per unit är 16,40 kronor, vilket motsvarar 4,10 kronor per aktie.

- Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7,00 kronor under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018.

- Bolaget tillförs högst cirka 18 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare cirka 7,7 miljoner kronor före emissionskostnader om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

- Informationsmemorandumet för Emissionen beräknas offentliggöras omkring den 6 oktober 2017.

- Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till redan kommunicerade samt nya strategiska förvärv.

- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,8 miljoner kronor (motsvarande cirka 32 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 32 procent av den initiala emissionsvolymen.

- Emissionen har beslutats av styrelsen den 28 september 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma i Bolaget den 28 april 2017

 

Bakgrund och motiv

Bolaget bildades år 2003 och är en digital publicist med spetskompetens inom skalbara och automatiserade produktmodeller.

myTaste är ett internationellt socialt nätverk på internet där människor kan upptäcka, spara och dela sina favoritrecept. I sajtportföljen återfinns även de svenska sajterna matklubben.se och vinklubben.se. Fokus hittills har varit på att bygga plattformen och sajterna samt ackumulera så många användare som möjligt. Bolaget har nu inlett en ny fas där intäkter och lönsamhet prioriteras.

Bolagets andra internationella satsning är shoppingtjänsten Shopello som, vid tidpunkten för Informationsmemorandumets avgivande, har lanserats i fyra länder. Shopello samlar produkter från hundratals webbutiker i ett API (Application Programming Interface) där både partnersajter och egna sajter kan använda produktlistningar och länkar för att skapa tjänster inom shopping. I sajtportföljen återfinns även de svenska sajterna kampanjjakt.se, alltidrea.se samt Allaannonser.se.

Under 2017 har en ny strategi lanserats där fokus för Shopellosegmentet är att ta en ledande position på den nordiska marknaden för prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Detta ska ske genom strategiska förvärv som gör koncernen i sin helhet kassaflödespositiv. Förvärven skapar synergier och nätverkseffekter inom segmentet, vilket ger goda förutsättningar för att leverera positiva resultat framöver då e-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas. Marknaden för prestationsbaserad marknadsföring av e-handlare är fragmenterad med många mindre aktörer som saknar resurser och lever med högriskexponering mot Google-uppdateringar. Den lanserade strategin skapar synergier och ger nedan goda förutsättningar:

• Genom Shopellos nätverk av anslutna partners kan bolaget identifiera potentiella förvärv. 
• Synergier uppstår när bolaget kan erbjuda e-handlare större volymer och på så sätt få mer betalt. 
• Risken minimeras när bolaget äger ett nätverk av skalbara sajter inom samma segment. 
• Priset för denna typ av sajter är för närvarande på attraktiva nivåer, ofta mellan 3-5 gånger vinsten efter skatt.
• Antalet potentiella förvärv är många. Ledning och styrelse har redan identifierat över 50 stycken i Sverige.

Emissionslikviden ska användas till redan kommunicerade samt nya strategiska förvärv. Syftet är specifikt att stärka myTastegruppens Shopellosegment med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Strategin är att förvärva bolag inom Shopellosegment som kommer att ha en direkt positiv inverkan på myTastekoncernens resultat och kassaflöde. Därutöver ska likviden användas till att betala tillbaka maximalt 2,4 miljoner kronor av den utestående konvertibeln om 14,4 miljoner, som förfaller till betalning i februari 2018. Bolaget avser också att genom dessa förvärv ytterligare stärka organisationen, främst inom funktionerna försäljning, marknad, strategiska partnerskap, produktutveckling samt teknik.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 5,8 miljoner SEK, motsvarande 32 procent av Emissionen.

Därutöver har Bolaget erhållit åtaganden från Bolagets tre huvudägare, vilka innehar cirka 12 miljoner SEK av Bolagets utestående konvertibler om totalt drygt 14,4 miljoner SEK, om att kvitta sin respektive konvertibelfordran genom nytecknande av ny konvertibel. Bolaget avser att under Q4 2017 emittera en ny konvertibel, och i samband med detta rikta motsvarande erbjudande till samtliga konvertibelinnehavare.

Användning av initial emissionslikvid

Emissionslikviden cirka 18 MSEK planeras fördelas enligt nedan:

 • Förvärv: cirka 80 procent
 • Avbetalning av konvertibel: cirka 10 procent
 • Emissionskostnader: cirka 10 procent

Användning av likvid från optionsinlösen 2017/2018

Emissionslikviden från teckningsoptioner serie 2017/2018 cirka 7,7 MSEK – före avdrag för emissionskostnader som beräknas till 550 000 SEK, planeras att användas uteslutande för förvärv.

Emissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 201 708 kronor genom nyemission av högst 4 403 416 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras högst 1 100 854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 550 427 kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 100 854 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen.

Om Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 18 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 miljoner kronor. Om Emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,7 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 550 000 SEK.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 5 oktober 2017 ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen erhålla en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2017/2018 i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 16,40 kronor, motsvarande en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under tiden 9 oktober 2017 – 23 oktober 2017. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för Units som tecknats utan stöd av uniträtt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat bankkonto senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsåtagande

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,8 miljoner kronor (motsvarande cirka 32 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 32 procent av den initiala emissionsvolymen.

Preliminär tidplan för Emissionen (alla datum hänför sig till 2017)

28 september – Styrelsens beslut om Emissionen

3 oktober – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive uniträtter

4 oktober – Första dagen för handel i Bolagets aktie utan uniträtter

5 oktober – Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter

6 oktober – Beräknad dag för offentliggörande av Informationsmemorandumet

9 oktober – 19 oktober – Handel i uniträtter på Nasdaq First North

9 oktober – 23 oktober – Teckningsperiod (teckning genom betalning)

9 oktober – Handel i BTU startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i Emissionen och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare. Hagberg Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 6 oktober 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i myTaste har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september, klockan 11.00.

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: [email protected]

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: [email protected]

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: [email protected]

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: [email protected]

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: www.mytasteus.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dokument