MYTASTE OFFENTLIGGÖR NYA FINANSIELLA MÅL OCH INFORMATIONSMEMORANDUM

09 OKTOBER 2017

Informationsmemorandum med anledning av myTaste ABs (”myTaste” eller ”Bolaget”) tidigare meddelade företrädesemission av units, har idag den 9 oktober 2017 offentliggjorts.

Informationsmemorandum, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida investor.mytaste.com. Informationsmemorandumet kommer även att finnas tillgängligt på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas följebrev och förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter samt blanketter för kundkännedom. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas följebrev. Informationsmemorandum och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; info@hagberganeborn.se eller per post på adress Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: myTaste, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 201 708 kronor genom nyemission av högst 4 403 416 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras högst 1 100 854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 550 427 kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 100 854 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,8 miljoner kronor (motsvarande cirka 32 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 32 procent av den initiala emissionsvolymen.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet

  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 5 oktober 2017
  • Teckningstid: 9 oktober - 23 oktober, 2017
  • Handel med uniträtter: 9 - 19 oktober, 2017

Nya finansiella mål

Likviden från den förestående offensiva Företrädesemissionen kommer att användas främst till förvärv. Med anledning till Bolagets utveckling och de synergieffekter styrelsen ser från förvärven har nya finansiella mål formulerats.

På kort sikt ska Bolaget nå ett positivt operationellt kassaflöde när redan kommunicerade förvärv är fullt ut inkorporerade. 

På lång sikt, det vill säga över en konjunkturcykel, ska Bolaget: 

  • Nå en omsättningsökning för koncernen med i genomsnitt 25 procent per år. Bolaget ska växa genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier 
  • Nå en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20 procent när förvärvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut realiserade. 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i Emissionen och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare. Hagberg Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort idag den 9 oktober 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i myTaste har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober, klockan 08:00.

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: jonas.soderqvist@mytaste.com

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: jonas.soderqvist@mytaste.com

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dokument