Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

MYTASTE OFFENTLIGGÖR TECKNINGSLÄGE OM TOTALT 10,3 MSEK FRÅN ANKARINVESTERARE OCH STYRELSELEDAMÖTER I PÅGÅENDE EMISSION

16 OCTOBER 2017

Ytterligare 4,5 MSEK i teckning av units, utöver redan kommunicerade 5,8 MSEK, har erhållits. Tecknare är bland annat Cherry-grundarna Per Hamberg och Lars Kling samt styrelseordförande Fredrik Burvall och styrelseledamot Patrik Christiansen

myTaste ABs (”myTaste” eller ”Bolaget”) har erhållit teckning av units om ytterligare cirka 4 MSEK från professionella investerare, utöver de i informationsmemorandumet redan kommunicerade 5,8 MSEK. Totalt uppgår nu teckning av units från professionella investerare till cirka 10,3 MSEK fördelat på:

Familjen Hamberg (privat och via bolag) (grundare till Cherry): 4 MKR

Lars Kling (grundare till Cherry): 2 MKR

Fredrik Burvall (styrelseordförande): 0,53 MKR

Patrik Christiansen (styrelseledamot): 0,3 MKR

Övriga: 3,5 MKR

Emissionen är därmed per den 13 oktober tecknad upp till cirka 57 procent av den initiala emissionsvolymen. Det inkluderar inte teckning från övriga aktieägare och allmänheten. Teckningsperioden inleddes den 9 oktober och går ut den 23 oktober.

”Det är glädjande att vi nu knyter till oss nya ägare som har förtroende för myTaste. Det ser vi som ett viktigt kvitto på att vår nya strategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i kombination med strategiska förvärv är den rätta. Vår affärsmodell liknar mycket hur spelbranschen har fungerat under en längre tid där Catena Media är ett exempel på ett framgångsrikt bolag som lyckats väl inom den nischen. Med vår nya styrelse med Cherrys tidigare VD Fredrik Burvall i spetsen på plats har vi nu knivskarpt fokus på tillväxt och vinst framöver, ” säger Jonas Söderqvist, medgrundare och VD på myTaste.

Likviden från den förestående offensiva Företrädesemissionen kommer, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, att användas främst till redan kommunicerade samt nya förvärv. Teckningen av dessa ankarinvesterare har skett med hjälp av teckningsrätter som Jonas Söderqvist och Andereas Friis har fört över till tecknarna.

Därutöver har Bolaget erhållit åtaganden från Bolagets tre huvudägare, vilka innehar cirka 12 miljoner SEK av Bolagets utestående konvertibler om totalt drygt 14,4 miljoner SEK, om att kvitta sin respektive konvertibelfordran genom nytecknande av ny konvertibel. Bolaget avser att under Q4 emittera en ny konvertibel, och i samband med detta rikta motsvarande erbjudande till samtliga konvertibelinnehavare.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 201 708 kronor genom nyemission av högst 4 403 416 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras högst 1 100 854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 550 427 kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 100 854 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet

  • Teckningstid: 9 oktober - 23 oktober, 2017
  • Handel med uniträtter: 9-19 oktober, 2017

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i Emissionen och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare. Hagberg Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort idag den 16 oktober 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i myTaste har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober, klockan 08:.30.

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: [email protected]

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: [email protected]

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: [email protected]

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47 
E-post: [email protected]

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: www.mytasteus.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dokument