Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Optimizer Invest exercerar teckningsoptioner i Speqta

18 JUNE 2019

Optimizer Invest Limited har genom meddelande till Speqta AB (publ), tidigare myTaste AB (publ), påkallat sin rätt att exercera samtliga utestående teckningsoptioner och därigenom öka sin ägarandel i Speqta AB (publ). 

Optimizer Invest Ltd blev den 7 november 2018 största ägare i Speqta AB (publ) och genom att utnyttja sina teckningsoptioner stärker de sin ägarandel ytterligare med 5 084 746 aktier och tillför Speqta AB (publ) ytterligare ca 15 miljoner kronor.

"Det är positivt att Optimizer Invest fortsätter att investera i Speqta och vi stärker vår balansräkning ytterligare, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. Vi har en hög gemensam målsättning och jag ser fram emot att tillsammans fortsätta förstärka vår befintliga affär och samtidigt öka förvärvstakten”, säger Andereas Friis, VD på Speqta AB (publ).

”Vi har följt Speqta under ytterligare en period och är imponerade över bolagets utveckling och framtidsutsikter. Genom att stärka vår position ytterligare i Speqta AB (publ) skapar Optimizer Invest förutsättningar för att bilda en plattform för verksamheter inom prestationsbaserad marknadsföring. Vår ambition är att tillsammans med styrelse och ledning öka bolagets tillväxttakt väsentligt, framförallt inom vertikaler som kompletterar våra nuvarande portföljbolag”, säger Petter Moldenius, VD Optimizer Invest Limited.

Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 2,95 kronor vilket är baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 8 oktober 2018 till och med den 2 november 2018 med en överenskommen premie.

Optimizer Invest Ltd har i enlighet med avtal valt att sälja 955 799 aktier till medarbetare inom Optimizer Invest och har efter transaktionerna 10 991 692 aktier med vilket motsvarar en ägarandel på 28,8 procent.  

Efter registrering hos Bolagsverket ökar antalet aktier och röster i Speqta AB (publ) från 33 105 971 till
38 190 717 aktier och röster och aktiekapitalet kommer uppgå till 19 095 358,5 SEK. 

Mediakontakt: 

Andereas Friis 

VD/Grundare Speqta AB (publ) 

andereas.friis@speqta.com   

+46 (0) 739 944 670 

Hemsida: Speqta.com 

Petter Moldenius
VD Optimizer Invest Ltd
[email protected]
+356 99352694 

Hemsida: optimizerinvest.com   

Om Speqta (tidigare Mytaste Group)
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”. 

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected]

Dokument