Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Påminnelse om nyttjande av Mytaste Group Teckningsoptioner (TO1)

19 DECEMBER 2018

Stockholm, 19 december 2018 – Mytaste AB (publ) (”Mytaste Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Stockholm: Taste) påminner om att 27 december 2018 är sista svarsdag hos flera förvaltare/banker för att utnyttja Mytaste Group teckningsoption TO1.

Hur tecknas teckningsoptionerna?

-Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring)

De flesta innehavare har sina TO1 på depå via förvaltare/bank, innehavaren av teckningsoptioner behöver då ofta själv begära hos förvaltaren/banken att utnyttja teckningsoptionerna. Det är viktigt att det finns likvid tillgängligt på den depå/konto som är anmäld vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Notera att många förvaltare/banker har sista svarsdag för utnyttjande av teckningsoptionerna redan den 27 december 2018. Utnyttjande av teckningsoptioner och där tillhörande betalning ska ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner och anvisningar. Vänligen kontakta er förvaltare/bank för ytterligare information och vid eventuella frågor.

-Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.mytastegroup.com och på www.aqurat.se.

Mer info finns i följande länk: https://mytastegroup.com/press/detail/0EA2667E2518EDAB

Vad händer om teckningsoptionerna inte tecknas till aktier?

Teckningsoptioner som inte tecknas till aktier blir värdelösa.

Vad händer när teckningsoptioner tecknas till aktier?

Teckningsoptionerna kommer vid utnyttjande att bokas om till interimsaktier (IA). När emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas interimsaktier per automatik till vanliga aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 3, 2019.

Kort om teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO1)

Innehavare av teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO1) äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Mytaste Group till en kurs om 7,00 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. För fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018, se det informationsmemorandum som Mytaste Group offentliggjorde den 9 oktober 2017.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018, kl 8:30.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB agerade juridisk rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen som genomfördes i oktober 2017 och i vilken teckningsoptionerna av serie 2017/2018 (TO1) emitterades.

För mer information se: mytastegroup.com

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel 08-440 56 40

E-post: [email protected]

Hemsida: stockholmcorp.se

För mer information se: mytastegroup.com

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel 08-440 56 40

E-post: [email protected]

Hemsida: stockholmcorp.se

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring ave-handelsbutiker. Bolaget har 25 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm. Mytaste Group har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under tickern ”Taste”. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dokument