Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Shopello lanseras i Danmark i samband med förvärv

24 FEBRUARY 2015

Shopello lanserar nu sina tjänster i Danmark vilket gör det möjligt för danska webbutiker och partnersajter att ansluta sig till Shopellos nätverk. Beskedet om lansering har mottagits mycket väl på den danska marknaden och redan vid lansering har 270 butiker samt ett antal partnersajter anslutit sig till nätverket, redo att börja leverera produktannonser och trafik.

I samband med lanseringen förvärvas även det danska bolaget Pricecloud ApS vilket kommer innebära ny teknik för hela Shopello-nätverket. Bland annat kommer det nu bli enklare för butiker att ansluta sig och administrera sina annonser. De kommer även kunna anpassa sin annonsering på ett helt nytt sätt genom ett budgivningssytem som ger möjlighet att buda på annonsplatser ända ner på produktnivå. Samtidigt rekryteras Priceclouds grundare och VD Nicolai Thomsen. Med lång erfarenhet inom prisjämförelse och sök inom e-handel kommer han stärka Shopello både teknik- och marknadsmässigt. Nicolai kommer arbeta som produktansvarig och marknadschef för Danmark.

- Det är ett stort steg för oss när vi nu täcker upp hela skandinaviska marknaden och börjar ta marknadsandelar på allvar. Vi ser stor potential i den danska marknaden och tillsammans med ny kompletterande teknik kan vi nu erbjuda alla webbutiker ett effektivt sätt att öka sin försäljning - i hela Skandinavien, säger Oskar Elvhage VD på Shopello.

Köpeskillingen utgörs av två delar. Del ett uppgår till 926 789 kronor och ska erläggas via skuldebrev på tillträdesdagen. Skuldebrevet ska efter sex månader från tillträdesdagen kvittas mot 72 aktier i Shopello International AB. Del två består av en tilläggsköpeskilling om 502 012 kr och ska erläggas via skuldebrev sex månader efter tillträdesdagen och tillfalla säljaren förutsatt att uppställda mål uppnåtts.

Oskar Elvhage, VD
Shopello International AB
[email protected]
072-202 26 42 

Oskar Elvhage, VD
Shopello International AB
[email protected]
072-202 26 42 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument