Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta AB (publ) återköper teckningsoptioner

20 MAY 2022


Teckningsoptionsinnehavarna i incitamentsprogrammen 2021/2024 A och 2021/2024 B har valt att utnyttja hembudet för 800 000 teckningsoptioner och Speqta AB (publ) (”Bolaget”) har, med beaktande av de nya förutsättningarna för verksamheten samt de till årsstämman 2022 föreslagna incitamentsprogrammen, valt att återköpa de hembjudna teckningsoptionerna.

Bolaget har för närvarande fyra utestående aktierelaterade incitamentsprogram, Incitamentsprogram 2019/2022 C och Incitamentsprogram 2019/2022 D samt Incitamentsprogram 2021/2024 A och Incitamentsprogram 2021/2024 B. Samtliga program är teckningsoptionsbaserade och antal utestående teckningsoptioner uppgår till 2 110 000. Teckningsoptionsinnehavarna har ingått avtal om hembud för teckningsoptionerna med Bolaget.

Teckningsoptionsinnehavarna under incitamentsprogram 2021/2024 A och 2021/2024 B har valt att utnyttja hembudet för totalt 800 000 teckningsoptioner innebärandes att Bolaget kan välja att återköpa dessa teckningsoptioner. Med anledning av omstruktureringen av Bolagets verksamhet som tidigare kommunicerats har det inför årsstämman i Bolaget den 25 maj 2022 lagts fram förslag till två nya incitamentsprogram utifrån den strategiska förändringen och avsikten är att erbjuda vissa styrelseledamöter samt ledande befattningshavare och nyckelpersoner en möjlighet att förvärva nya teckningsoptioner förutsatt att årsstämman beslutar om de föreslagna incitamentsprogrammen.

Med beaktande av de nya förutsättningarna för verksamheten samt de föreslagna incitamentsprogrammen till årsstämman 2022 har Bolaget beslutat att återköpa hembjudna teckningsoptioner från teckningsoptionsinnehavarna. Återköp sker till marknadsvärdet för teckningsoptionerna och återköpta teckningsoptioner kommer att makuleras.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market I Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected].

Dokument