Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqta AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma

13 AUGUST 2019

På extra bolagsstämman den 13 augusti 2019 fattades följande beslut:

-          Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 C genom en emission av högst 240 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 C samt att återkalla incitamentsprogram 2019/2022 A som beslutades på årsstämman den 13 maj 2019. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa styrelseledamöter i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 240 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,62 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 120 000 kronor.

-          Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 D genom en emission av högst 420 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 D samt att återkalla incitamentsprogram 2019/2022 B som beslutades på årsstämman den 13 maj 2019. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 420 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 210 000 kronor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2019, kl. 13:00 CEST.

Mediakontakt
Fredrik Burvall
Styrelseordförande i Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”.

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, 
e-mai
l: [email protected]

Dokument