Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta har slutfört den strategiska översynen och föreslår utdelning om 4,80 kr per aktie

16 MARCH 2022

I november 2021 inledde Speqta AB (publ) (“Speqta”) en strategisk översyn av verksamheten. Översynen innebär att Speqta nu helt fokuserar på marknadsföring för e-handel och den AI-baserade budgivningen med SaaS-tjänsten Bidbrain. Försäljningarna av de övriga verksamheterna har möjliggjort amortering av samtliga räntebärande skulder och utöver det gett en kassa på ca. 420 mkr. Mot bakgrund av satsningen på e-handel och den starka finansiella positionen, föreslår styrelsen till årsstämman en utdelning om 4,80 kr per aktie, totalt 316 mkr.

Speqta har en stark finansiell ställning och inga räntebärande skulder vilket ger bolaget en solid grund för att satsa och bygga en ledande position inom AI-baserad marknadsföring.

Med SaaS-tjänsten Bidbrain ger Speqta e-handlarna ett nödvändigt AI-verktyg för att de ska bli mer granulära i sina budgivningar och vinna fler konverteringen och därmed kunder. Bidbrain lanserades för drygt ett halvår sedan och Speqta satsar nu fokuserat på att etablera Bidbrain som det ledande AI-verktyget för e-handlare. Den strategiska översynen har inneburit att följande C&C verksamheter har eller ska avyttras:

Rahalaitos - I november 2021 såldes den ledande finska låneförmedlaren Rahalaitos till Nordic Capital-ägda Sambla Group AB vilket gav ett nettokassatillskott på 384 mkr. Speqta förvärvade Rahaliatos i januari 2020 för 249 mkr. Trots de negativa effekterna av pandemin har Rahalaitos levererat god och stabil lönsamhet och under de senaste tolv månaderna till och med september 2021 omsatte Rahalaitos 8,7 meur med en EBITDA om 3,0 meur. Avtalet innehåller en tilläggsköpeskilling på maximalt 8,0 meur eller cirka 80 mkr som baseras på utfallet av intäkter och EBITDA i Rahalaitos från november 2021 till och med oktober 2022. Under den här perioden fortsätter Speqta att driva Rahalaitos operationellt. Rahalaitos har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas starkt när samhället börjar återgå till det mer normala efter pandemirestriktionerna. 

Vinklubben - Den 16 mars 2022 annonserades försäljningen av samtliga aktier i Mytaste Food & Beverage AB (“Vinklubben”) till Viva Wine Group för 120 mkr kontant på en kontant och skuldfri basis. Vinklubben är Sveriges ledande aktör inom resultatbaserad vinmarknadsföring med 1,6 miljoner medlemmar. Omsättningen uppgick 2021 till 22,5 mkr och EBITDA till 12,4 mkr exkl. management fees. I Vinklubben ingår även myTaste och Matklubben.

Affilijet - Det pågår även ett arbete med att hitta en kontext till jämförelsesajterna inom Affilijet där verksamheten kan fortsätta utvecklas. Omsättningen inom Affilijet uppgick 2021 till 19,7 mkr med EBITDA på 1,4 mkr exkl. management fees. I Affilijet ingår även sajterna och tjänsterna Outletsverige, Kampanjjakt, Lånakuten och Låne-penger.com. Förväntad avkastning från den här verksamheten bedöms som begränsad i jämförelse med tidigare avyttringar.

Mot bakgrund av Speqtas starka finansiella ställning föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om 4,80 kr per aktie vilket motsvarar totalt 316 mkr.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

”Vi går nu ifrån att vara en diversifierad grupp av verksamheter inom vin, lånejämförelser, rabattkoder, receptsajter och e-handel till att bli ett teknikfokuserat företag med en tydlig växande kundgrupp: e-handlare. I samband med att övriga verksamheterna har hittat nya hem har vi realiserat en betydande del aktieägarvärde. Vi har behållit den delen med störst tillväxtpotential och kan nu fullt ut satsa fokuserat på Bidbrain och fortsätta att bygga tjänsten och teamet. Vi hoppas också att vår mer koncentrerade verksamhet ska vara mer transparent och enklare att förstå för investerare.”

Speqtas Styrelseordförande Fredrik Burvall kommenterar:

“Styrelsen har identifierad betydande tillväxtpotential inom Adtech-området och därför beslutat att investera i Bidbrain. Då övriga verksamheter bedömts ha större möjlighet att nå sin fulla potential med nya ägare har vi realiserat värde som vi nu föreslår ska tillfalla aktieägarna. Styrelsen föreslår därför en betydande andel av det realiserade värdet som utdelning. Samtidigt går Speqta in i en ny spännande fas. Ett fokuserat Speqta tar form.”

Den kvarvarande verksamheten Adtech i Speqta, exkluderat C&C som består av Rahalaitos, Vinklubben och Affilijet, omsatte 2021 26,9 mkr med justerad EBITDA på -20,1 mkr, inklusive kostnader för koncerngemensamma funktioner som HR, ekonomi och administration för hela Speqta. Speqta har efter avyttringarna av Vinklubben och Rahalaitos, 22 heltidsanställda medarbetare, samt i dagsläget ytterligare 5 medarbetare i Affilijet. 

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

”Vi går in i en ny spännande fas för Speqta där fokus är att utveckla marknadens bästa verktyg för e-handelsmarknadsföring. Det kommer kräva betydande investeringar i produktutveckling och marknadsföring, och utan övriga lönsamma verksamheter kommer Speqta redovisa negativ lönsamhet under en tid. Med vårt gedigna kunnande inom prestationsbaserad marknadsföring, e-handel och starka finansiella ställning har vi resurserna för att etablera oss som en global ledare inom AI-baserad marknadsföring. Vår vision är att Bidbrain ska bli ett oumbärligt verktyg och förstahandsvalet för e-handlarna. Med Bidbrain erbjuder vi en lovande och konkurrenskraftig SaaS med fantastiska möjligheter att generera lönsam tillväxt.”

Speqta har även bjudit in till Q&A för aktieägarna och investerare på Redeye datum 18 mars 2022 kl 10:00 här https://www.redeye.se/events/836413/speqta


Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 18:00 CET.

Kontakt:

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

www.speqta.com

Kontakt:

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

www.speqta.com

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected]

Dokument