Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

SPEQTA INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA MARKNADSLEDANDE LÅNEFÖRMEDLARE I FINLAND - RAHALAITOS

20 JANUARY 2020

INSIDERINFORMATION: Speqta AB (publ) (”Speqta” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett avtal med ägarna av Eone OY (”Eone”), som äger Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi, om att förvärva 100 procent av aktierna i Eone (”Transaktionen” eller ”Förvärvet”). Den Initiala Köpeskillingen uppgår till 23,5 miljoner euro, plus tilläggsköpeskilling upp till maximalt 18,63 miljoner euro beroende på utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader efter tillträde. Köpeskillingen erläggs genom en kombination av kontanter och aktier i Speqta. Vederlaget som erläggs kontant avses finansieras genom en ny senior bankfacilitet om cirka 11.75 miljoner euro till en konkurrenskraftig ränta samt en riktad nyemission av aktier om cirka 100 miljoner kronor. Förvärvet innebär att Speqta breddar sitt erbjudande inom jämförelsesajter och finansvertikalen genom att bli låneförmedlare såväl som att Bolaget vidare stärker sitt avtryck internationellt och i Finland i synnerhet. Eone genererade under perioden november 2018 - oktober 2019 en omsättning om cirka 149 miljoner kronor[1] med en EBITDA om cirka 56 miljoner kronor[1] och en EBIT om cirka 55 miljoner kronor[1].

[1]EUR/SEK 10,6 har applicerats för konverteringen till SEK. Omsättning, EBITDA och EBIT baseras på preliminärt oreviderad redovisning rapporterad i EUR.

TRANSAKTIONEN I KORTHET:

 • Transaktionen är i linje med Speqtas tidigare kommunicerade strategi kring prestationsbaserad marknadsföring, men genom transaktionen tar Bolaget ett större grepp om värdekedjan genom att förutom erbjuda befintlig affiliation även kunna erbjuda låneförmedling (”broker”) direkt till slutkonsumenter.

 • Genom Förvärvet mer än dubblerar Speqta koncernens totala omsättning och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (”EBITDA”) förbättras mångfalt samtidigt som kassaflödet stärks kraftigt. Speqta och Eone tillsammans (“Koncernen”) har under niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2019 oreviderade preliminära sammanlagda intäkter om cirka 189 miljoner kronor1 och EBITDA om cirka 57 miljoner kronor2, vilket motsvarar en EBITDA marginal om cirka 30 procent.

 • Köpeskillingen på kontant- och skuldfri basis för 100 procent av aktierna i Eone uppgår till 23,5 miljoner euro i samband med att transaktionen stänger (den ”Initiala Köpeskillingen”), plus en möjlig tilläggsköpeskilling om upp till 18,63 miljoner euro baserat på det sammanlagda utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader efter tillträde.

 • Av den Initiala Köpeskillingen kommer 16,5 miljoner euro, motsvarande 174,9 miljoner kronor2 att betalas kontant (”Kontantvederlaget”). 7,0 miljoner euro, motsvarande 73,6 miljoner kronor3, av den Initiala Köpeskillingen kommer att betalas med 10 121 375 Speqta-aktier (”Aktievederlaget”), baserat på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen (”VWAP”) på Nasdaq First North Premier Growth Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagarna två handelsdagar före dagen för detta offentliggörande (dvs. till och med den 15 januari 2020). VWAP kursen för Aktievederlaget uppgår till 7,27 kronor per Speqta-aktie.

 • Speqtas balansräkning kommer att tillföras tillgångar till ett värde om totalt cirka 394 miljoner kronor4. Del av det är apportegendom som ska tillföras Bolaget som betalning för Aktievederlaget, vilken beräknas ha ett värde om totalt cirka 73,6 miljoner kronor3. Det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier samt växelkursen för hela tillgången, EUR/SEK, vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde som anges ovan.

 • För att finansiera Kontantvederlaget av den Initiala Köpeskillingen har Speqtas styrelse beslutat att uppta ny bankskuld om 11,75 miljoner euro, motsvarande 124,6 miljoner kronor4 genom en senior bankfacilitet hos en stor nordisk bank till konkurrensmässig ränta (”Bankfinansieringen”), samt att emittera nya aktier i Speqta till ett värde om cirka 100 miljoner kronor genom en riktad nyemission (den ”Riktade Nyemissionen”). Kontantvederlaget kommer delvis att betalas genom likviden från Bankfinansieringen och från den Riktade Nyemissionen, varvid överskjutande belopp avses användas för att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

 • Institutionella investerare har uttryckt intresse att teckna till ett sammanlagt värde som överstiger storleken för den Riktade Nyemissionen. Slutgiltigt utfall av den Riktade Nyemissionen kommer att offentliggöras innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 21 januari 2020. Den Riktade Nyemissionen och nyemissionen av Aktievederlaget genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2019.

 • Slutförandet av Transaktionen är villkorat av att Speqta erhåller finansiering för den Initiala Köpeskillingen och Transaktionen förväntas slutligt genomföras under februari månad 2020.

”Förvärvet är helt i linje med strategin riktad mot att bli en ledande aktör inom prestationsbaserad marknadsföring och affären är transformativt för oss ur flera perspektiv. Förutom att Speqta växer kraftigt flyttar vi fram vår position i finansvertikalskedjan genom att bli en broker vilket kompletterar vår tidigare affiliateverksamhet. Med förvärvet får vi in stor kompetens och en teknisk plattform när vi nu blir marknadsledande på låneförmedling i Finland med Rahalaitos starka varumärke.”, säger Fredrik Lindros, VD för Speqta.

”Det känns både spännande och rätt för Eone att få Speqta som ny ägare med sin kompetens inom bland annat trafik- och kundanskaffning. Vi ser fram emot att ta nästa steg av tillväxt och utveckla vår affär tillsammans med Speqta som listat bolag”, säger Toni Heikkonen, VD för Eone.


BAKGRUND OCH MOTIV

Under slutet av 2017 lanserades en ny strategi för att fokusera på prestationsbaserad marknadsföring (lead generation). Tillväxten ska komma från att både växa organiskt, men även via förvärv och geografisk expansion. Förvärvet av Eone passar väl in i den strategin då Förvärvet breddar Bolagets erbjudande inom finansvertikalen, stärker Speqtas position i Finland och via Eones tekniska plattform möjliggör fortsatt internationell expansion.

Speqta har ingått avtal om att förvärva Eone OY som driver den marknadsledande låneförmedlingstjänsten Rahalaitos.fi med 13 anställda. Rahalaitos har cirka 25 anslutna långivare och används av konsumenter och företag för att konkurrensutsätta bankerna och på så sätt erhålla bättre förutsättningar för att fatta beslut om vilket låneerbjudande som passar bäst. Förvärvet innebär vidare också att Speqta mer än dubblerar koncernens totala omsättning och EBITDA förbättras mångfalt tillsammans med att kassaflödet stärks kraftigt.

Förvärvet går in Speqtas satsning inom finansvertikalen och utökar verksamheten både geografiskt men är även ett kliv framåt i värdekedjan eftersom Rahalaitos är en låneförmedlare, en så kallad ”broker”, som har avtal direkt med de anslutna bankerna. En broker med ett välkänt varumärke som Rahalaitos har även fördelen med sin egenutvecklade tekniska plattform att ha API direkt mot långivarna och en databas över konsumenterna, återkommande användare och bättre trafikgenereringsmöjligheter e.g. via SEO och SEM vilket Speqta har stor erfarenhet av och möjlighet att stötta det förvärvade bolaget med. Speqta driver sedan tidigare flera affiliatesajter i finansvertikalen inom ramen för Affilijet, genom samarbeten med Expressen Låneguiden (lanapengar.expressen.se) och Nettavisen ”Lånehjelpen” (nettavisen.no/forbrukslån, nettavisen.no/kredittkort) samt de egna tillgångarna Lånakuten.com och Låne-penger.com.


PRELIMINÄRT OREVIDERAD SAMMANLAGD REDOVISNING

Nedan presenteras en preliminär oreviderad sammanräknad resultaträkning för perioden 1 januari – 30 september 2019 i syfte att beskriva en hypotetisk resultaträkning för Koncernen som om Transaktionen hade slutförts 1 januari 2019. Notera att inga synergieffekter eller integrationskostnader har beaktats i den preliminära sammanräknade resultaträkningen. Det är viktigt att notera att den preliminära sammanräknade resultaträkningen inte ska ses som en uppskattning för innevarande år eller de kommande tolv månaderna. Notera att Eone hittills haft euro som redovisningsvaluta och kursen EUR/SEK 10,6 har applicerats för konverteringen till Speqtas redovisningsvaluta SEK.

Oreviderad preliminär resultaträkning, SEKk Jan-Sep 2019
Nettoomsättning  
Nettoomsättning 188,141
Övriga rörelseintäkter 886
Total nettoomsättning 189,027
   
Rörelsens kostnader  
Aktiverat arbete för egen räkning 2,506
Direkta kostnader -104,309
Övriga externa kostnader -11,089
Personalkostnader -19,135
Valutaförlust -271
EBITDA                                                              56,729
  EBITDA marginal 30.0%


Nedan presenteras en preliminär oreviderad balansräkning sammanlagd per 30 september 2019 i syfte att beskriva Koncernens finansiella ställning efter Transaktionen. Den konsoliderade sammanlagda balansräkningen är enbart avsedd att beskriva den hypotetiska situationen för den nya Koncernen som om Transaktionen hade slutförts per 30 september 2019. Notera att Eone hittills haft euro som redovisningsvaluta och kursen EUR/SEK 10,6 har applicerats för konverteringen till Speqtas redovisningsvaluta SEK.

Oreviderad preliminär balansräkning, SEKk Sep 2019
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 492,183
Materiella anläggningstillgångar 8,059
Finansiella anläggningstillgångar 402
Övriga anläggningstillgångar 1,160
Summa anläggningstillgångar 501,804
   
Omsättningstillgångar  
Kundfordringar 29,741
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12,093
Likvida medel 72,679
Summa omsättningstillgångar 114,513
SUMMA TILLGÅNGAR 616,317
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 258,883
Långfristiga skulder 268,129
Kortfristiga skulder 89,304
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 616,317


Vidare information kring den preliminära oreviderade sammanräknade balans- och resultaträkningen med ytterligare förklaringar avseende sammanräkningen publiceras på Bolagets hemsida den 20 januari 2020 tillsammans i en investerarpresentation som beskriver Förvärvet mer ingående.


KÖPESKILLING

Den Initiala Köpeskillingen på kontant- och skuldfri basis för 100 procent av aktierna i Eone uppgår till 23,5 miljoner euro, motsvarande 249,1 miljoner kronor4. Den Initiala Köpeskillingen består av Kontantvederlaget och Aktievederlaget.

Av den Initiala Köpeskillingen kommer 16,5 miljoner euro, motsvarande 174,9 miljoner kronor4, att betalas kontant (”Kontantvederlaget”). 7,0 miljoner euro, motsvarande 73,6 miljoner kronor3, av den Initiala Köpeskillingen kommer att betalas med 10 121 375 Speqta-aktier (”Aktievederlaget”), baserat på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen (”VWAP”) på Nasdaq First North Premier Growth Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagarna två handelsdagar före dagen för detta offentliggörande (dvs. till och med den 15 januari 2020). VWAP kursen för Aktievederlaget uppgår till 7,27 kronor per Speqta-aktie.

Kontantvederlaget om 16,5 miljoner euro, motsvarande 174,9 miljoner kronor4, kommer betalas kontant och finansieras genom likviden från Bankfinansieringen och den Riktade Nyemissionen.

I tillägg till den Initiala Köpeskillingen kan Speqta komma att betala Tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är uppdelad i två trancher upp till ett maximalt utfall om 18,63 miljoner euro till aktieägarna i Eone. Dels en tilläggsköpeskilling om upp till maximalt 7,5 miljoner euro baserat på utfallet av Eones EBITDA för en period om tolv månader från dagen efter tillträdesdagen (”Tranche 1”) samt maximalt ytterligare 11,13 miljoner euro beroende på det sammanlagda utfallet av Eones EBITDA i Tranche 1 samt för den efterföljande tolvmånadersperioden från sista beräkningsdagen för Tranche 1 (”Tranche 2”). Om ingen Earn-out uppnås för perioden i Tranche 1 kan fortsatt en tilläggsköpeskilling på maximalt 18,63 miljoner euro uppnås i Tranche 2. För att säljaren ska erhålla maximal tilläggsköpeskilling måste EBITDA i det förvärvade bolaget öka kraftigt under den s.k. earnout-perioden. Tilläggsköpeskillingarna kan betalas upp till två tredjedelar (2/3) i Speqta aktier för respektive Tranche 1 och Tranche 2, där slutlig andel aktievederlag inom intervallet fastställs av styrelsen i Speqta.


BANKFINANSIERING

I samband med Förvärvet har en stor nordisk bank, genom ett commitment letter åtagit sig att tillhandahålla en senior bankfacilitet om 11,75 miljoner euro till konkurrensmässig ränta för att finansiera del av Kontantvederlaget. Faciliteten kommer ha en löptid på 3,5 år. Efter Förvärvet kommer Speqtas räntebärande banklån uppgå till cirka 142 miljoner kronor.


RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

Speqtas styrelse har, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 13 maj 2019, beslutat om den Riktade Nyemissionen.

Speqta kommer att emittera aktier motsvarande cirka 100 miljoner kronor, för att finansiera en del av Kontantvederlaget. Institutionella investerare har uttryckt intresse att teckna till ett sammanlagt värde som överstiger storleken för den Riktade Nyemissionen. Slutgiltigt utfall av den Riktade Nyemissionen kommer att offentliggöras innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 21 januari 2020.

För att hantera leveransen av aktier till investerare i den Riktade Nyemissionen kommer vissa befintliga aktieägare att låna ut aktier till Carnegie Investment Bank AB (publ). Aktierna kommer att återlämnas efter att de emitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske runt den 31 januari 2020.


EMISSION AV AKTIEVEDERLAGET

Speqtas styrelse förväntas i samband med tillträdet av Förvärvet, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 13 maj 2019, besluta om apportemission av aktier för betalning av Aktievederlaget till aktieägarna av Eone.

Totalt kommer Aktievederlaget till ett värde om 7.0 miljoner euro, motsvarande cirka 73,6 miljoner kronor3, att överföras till säljaren av Eone. Efter mottagandet av Aktievederlaget kommer Eone Group Oy att inneha cirka 16 procent av utestående aktier i Speqta5.


INLÅSNINGSPERIOD AV AKTIER FÖR SÄLJAREN OCH BEFINTLIGA AKTIEÄGARE

I samband med den Riktade Nyemissionen har aktieägarna Andre Lavold, Henrik Persson Ekdahl och Mikael Riese Harstad ingått ett lock-up-åtagande i 24 månader och aktieägarna Jonas Söderqvist, Andereas Friis och Henrik Kvick ingått ett 90-dagars lock-up-åtagande gentemot Carnegie Investment Bank AB (publ), villkorat av sedvanliga undantag och dispenser från Carnegie Investment Bank AB (publ). Vidare har styrelse och ledning ingått ett lock-up-åtagande i 12 månader gentemot Carnegie Investment Bank AB (publ), villkorat av sedvanliga undantag och dispenser från Carnegie Investment Bank AB (publ) som upphör i förtid om dess uppdrag avslutas under lock-up-perioden.

Såväl säljaren av Eone samt vissa större aktieägare i Bolaget har ingått lock-up-åtaganden i samband med Transaktionen. Aktievederlaget som säljaren erhåller som del av den Initiala Köpeskillingen omfattas av en lock-up från tillträdesdagen, varav cirka 20 procent av aktierna är på 18 månader och cirka 80 procent av aktierna på 24 månader. Vidare är 75 procent av aktierna som erhålls som eventuell tilläggsköpeskilling i Tranche 1 respektive Tranche 2 föremål för lock-up i 12 månader och 25 procent av aktierna är föremål för lock-up i 6 månader för säljaren av Eone. De befintliga större aktieägarna i Speqta, Andre Lavold, Jonas Söderqvist, Henrik Persson Ekdahl, Andereas Friis och Mikael Riese Harstad, omfattas av en 24 månader lock-up från tillträdesdagen, med undantag för 25 miljoner kronor av Jonas Söderqvist respektive Andereas Friis aktier som inte omfattas av något lock-up-åtagande gentemot säljaren och Bolaget.


TRANSAKTIONSKOSTNADER

Speqtas totala kostnader för Transaktionen som innefattar kostnader för Carnegie Investment Bank AB (publ), bankfinansiering och juridisk rådgivning beräknas uppgå till cirka 13 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för finsk aktieöverlåtelseskatt om 1,6 procent av förvärvsbeloppet vilket motsvarar cirka 4 miljoner kronor. Samtliga kostnader kommer att redovisas under första kvartalet 2020.


DUE DILIGENCE

Innan transaktionsavtalet ingicks, har Speqta tillsammans med sina rådgivare utfört begränsad så kallad due diligence av viss verksamhet, finansiell och juridisk information avseende Eone.


FINANSIELL OCH LEGAL RÅDGIVARE

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar rådgivare för Speqta i relation till Transaktionen och Sole Bookrunner vid den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare för Speqta i relation till Förvärvet och den Riktade Nyemissionen. Avance Attorneys agerar juridisk rådgivare för Speqta i Finland i relation till Förvärvet. Baker McKenzie är juridisk rådgivare till Carnegie Investment Bank AB (publ) i samband med den Riktade Nyemissionen.


KONFERENSSAMTAL FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

För att vidare beskriva Förvärvet avser företrädare för Speqta att inbjuda till i ett konferenssamtal den 21 januari 2020, kl. 13:00 CET. För mer information, se Speqtas hemsida (www.speqta.se).


ANSVARIGA PARTER

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Speqta AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66


OM SPEQTA

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestations-baserad marknadsföring. Bolaget har två affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet ”speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, e-mail: [email protected].


OM EONE

Eone är ett fintech företag i Finland som erbjuder en marknadsplats för banker och långivare. Teknologin används för att koppla ihop konsumenter med dessa aktörer. https://www.eone.fi/


VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Speqta i någon jurisdiktion, varken från Speqta eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Speqta har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.


FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.


INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Speqta aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Speqta aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Speqta aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Speqta aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Speqta aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

1EUR/SEK 10,6 har applicerats för konverteringen till SEK.

2EUR/SEK 10,6 har applicerats för konverteringen till SEK.

3EUR/SEK 10,51 har applicerats för konverteringen till SEK.

4EUR/SEK 10,6 har applicerats för konverteringen till SEK.

5Förutsatt att den Riktade Nyemissionen om cirka 100 miljoner kronor genomförs.

Dokument