Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta säljer Rahalaitos till Sambla Group

08 NOVEMBER 2021

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har ingått avtal med Nordic Capital-ägda Sambla Group AB (”Sambla”) om försäljning av den ledande finska låneförmedlaren Eone Oy (”Rahalaitos”) för maximalt cirka 48,4 MEUR (45,5 MEUR cash free basis) genom avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Rahalaitos (”Transaktionen”). Köpeskillingen erläggs kontant och är fördelad på cirka 40,4 MEUR (37,5 MEUR cash free basis) som erläggs i början av december 2021, och en tilläggsköpeskilling om maximalt 8,0 MEUR. Försäljningen innebär stora möjligheter för Speqta som i och med Transaktionen påbörjar en strategisk översyn av verksamheten.

Speqta förvärvade Rahalaitos i januari 2020 och erlade en köpeskilling om 23,5 MEUR. Förvärvet innehöll även en tilläggsköpeskilling, där nu Speqta och säljaren har kommit överens om att denna tilläggsköpeskilling ska ersättas med en betalning uppgående till 0,75 MEUR baserat på köpeskillingen som erläggs vid tillträdet i Transaktionen. Överenskommelsen förutsätter att Transaktionen genomförs. Till följd av effekterna av pandemin har Rahalaitos intäkter och EBITDA påverkats under 2020 och större delen av 2021. Trots utmaningarna har god och stabil lönsamhet levererats och under de senaste tolv månaderna fram till och med september 2021 omsatte Rahalaitos 8,7 MEUR med en EBITDA om 3,0 MEUR. 

Köpeskillingen i Transaktionen uppgår till maximalt cirka 48,4 MEUR (45,5 MEUR cash free basis) och består av en kontant köpeskilling om cirka 40,4 MEUR (37,5 MEUR cash free basis) som erläggs i samband med tillträdet, vilket är beräknat till början av december 2021 samt en kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 8,0 MEUR. Tilläggsköpeskillingen är baserad på utfallet av intäkterna samt EBITDA i Rahalaitos för perioden från och med den 1 november 2021 till och med och inklusive den 31 oktober 2022.

I samband med tillträdet avser Speqta återbetala samtliga utestående banklån. Speqta avser att inleda en strategisk översyn av verksamheten i och med genomförandet av Transaktionen och mer information om resultatet av den strategiska översynen kommer lämnas i vederbörlig ordning.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
Försäljningen öppnar för nya, stora möjligheter. Vi har en lång historia av att vara ett innovativt techbolag med en stark position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring. Med en kassa på nästan 300 MSEK och inga räntebärande skulder så har vi ett flertal spännande strategiska möjligheter framför oss. Därför inleder vi nu en strategisk översyn av verksamheten.

Fredrik Lindros fortsätter:
Trots utmaningarna under pandemin har Rahalaitos levererat god, stabil lönsamhet och har varit ett framgångsrikt, värdeskapande förvärv för oss. Nu väljer vi att vara med i konsolideringen på låneförmedlingsmarknaden och ser att Rahalaitos får bättre möjligheter att fortsätta utvecklas i Sambla-koncernen och deras starka ägare Nordic Capital.

Samblas VD Per Österström kommenterar:
Både Sambla Group och vår ägare Nordic Capital har under en längre tid följt Rahalaitos och vi är imponerade av hur företaget har utvecklats. Rahalaitos ledning har framgångsrikt navigerat genom de Covid-19-relaterade utmaningarna och levererat lönsam avkastning. Vi ser fram emot att arbeta med Rahalaitos ledning och anställda för att tillsammans växa och uppnå nya möjligheter till produktutveckling som förbättrar konsumenternas ekonomi och driver en positiv utveckling av vår bransch.

De nya förutsättningarna efter försäljningen av Rahalaitos innebär att Speqtas finansiella mål som kommunicerades i februari 2020 inte längre är relevanta. Se separat pressmeddelande. 

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 klockan 23:00 CET. 

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com

Dokument