Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqta säljer Vinklubben till Viva Wine Group för 120 mkr kontant

16 MARCH 2022

Speqta AB (publ) (“Speqta”) har tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier i Mytaste Food & Beverage AB (“Vinklubben”) till Viva Wine Group AB (“Viva Wine Group”). Köpeskillingen uppgår till 120 mkr på en kontant och skuldfri basis och erläggs kontant i samband med tillträdet. Transaktionen beräknas slutföras i början av april 2022.

Speqta säljer Vinklubben till den ledande Nordiska vinkoncernen Viva Wine Group för 120 mkr på en kontant och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs kontant när transaktionen slutförs, vilket är beräknat till början av april 2022.

Vinklubben har en ledande marknadsposition inom prestationsbaserad vinmarknadsföring och erbjuder vindistributörer en plattform för onlinebaserad marknadsföring. Vinklubben är Sveriges största online community för vin med 1,6 miljoner medlemmar. Omsättningen uppgick 2021 till 22,5 mkr och EBITDA till 12,4 mkr exkl. management fees. Organiska tillväxten var 21% 2021 till följd av ett dedikerat och fokuserat säljarbete i kombination med god marknadsutveckling, utökad kapacitet samt förbättrad segmentering. Vinklubben sysselsätter fyra personer på heltid. I Mytaste Food & Beverage AB ingår även myTaste och Matklubben. 

Under 2021 introducerade Vinklubben sociala medie tjänsten SMART som innebär att vinimportörer kan rikta sin sociala medie-annonsering för det fasta sortimentet och koppla den direkt mot geografiska punkter och distributionsnivåer. Resultatet blir att annonsering sker där det finns distribution vilket ger en bättre konsumentupplevelse, men även att distributionen för vinimportören ökar för specifika produkter.

Viva Wine Group är en ledande Nordisk vinkoncern med stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Bolaget noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market i december 2021 och växer snabbt internationellt.

Viva Wine Groups VD Emil Sallnäs kommenterar:

“Viva Wine Group har som mål att fortsätta växa på den nordiska marknaden och Vinklubben blir en viktig plattform i utförandet av vår fortsatta tillväxtstrategi. Vinklubben är en av de ledande aktörerna i vår bransch när det gäller marknadsföring av vin och deras entreprenörsdrivna anda passar väldigt bra med Viva Wine Group.”

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

”Vinklubben har haft en fantastisk utveckling och har etablerat sig som den ledande aktören för prestationsbaserad vinmarknadsföring i Sverige. Genom Viva Wine Group och deras entreprenörsbolag och partners får Vinklubben en stark bas och nytt hem för fortsatt lönsam tillväxt. För Speqta är avyttringen en del av den strategiska översyn som pågått sen november 2021.”


Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 18:00 CET.

Kontakt:

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

www.speqta.com

Kontakt:

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

www.speqta.com

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected]

 

Dokument