Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

SPEQTA TILLTRÄDER FÖRVÄRVET AV RAHALAITOS

31 JANUARY 2020

INSIDERINFORMATION: Speqta AB (publ) (”Speqta” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt samtliga aktier i Eone OY (”Eone”), som äger Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi. för en initial köpeskilling om 23,5 miljoner euro, plus eventuell tilläggsköpeskilling upp till maximalt 18,63 miljoner euro beroende på utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader. Transaktionen är i linje med Speqtas tidigare kommunicerade strategi kring prestationsbaserad marknadsföring, men genom transaktionen tar Bolaget ett större grepp om värdekedjan genom att förutom erbjuda befintlig affiliation även kunna erbjuda låneförmedling (”broker”) direkt till slutkonsumenter.

Speqta har idag slutfört förvärvet av Eone som driver den marknadsledande låneförmedlingstjänsten Rahalaitos.fi med 13 anställda. Rahalaitos har cirka 25 anslutna långivare och används av konsumenter och företag för att konkurrensutsätta bankerna och på så sätt erhålla bättre förutsättningar för att fatta beslut om vilket låneerbjudande som passar bäst. Förvärvet är i linje med Speqtas satsning inom finansvertikalen och utökar verksamheten både geografiskt men är även ett kliv framåt i värdekedjan eftersom Rahalaitos är en låneförmedlare, en så kallad ”broker”, som har avtal direkt med de anslutna bankerna. Eone genererade under de första nio månaderna 2019 (januari–september 2019) en omsättning om cirka 114 miljoner kronor1 med en EBITDA om cirka 44 miljoner kronor1 och en EBIT om cirka 43 miljoner kronor1. Förvärvet kommer konsolideras från och med 1 februari 2020. Förvärvet innebär att Speqta mer än dubblerar koncernens totala omsättning och EBITDA förbättras mångfalt tillsammans med att kassaflödet stärks kraftigt.

Vi kan nöjt konstatera att Speqta slutfört det strategiska förvärvet av Eone OY och därigenom Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi. Förvärvet är transformativt både strategiskt och finansiellt. Strategiskt eftersom Speqta breddar sitt erbjudande inom jämförelsesajter och finansvertikalen genom att bli låneförmedlare (broker). Finansiellt eftersom, baserat på förvärvets tidigare resultat, så mer än fördubblas Speqtas omsättning samtidigt som resultatet och kassaflödet förbättras kraftigt.”, säger Fredrik Lindros, VD för Speqta.

Den totala initiala köpeskillingen har uppgått till 23,5 miljoner euro, varav 16,5 miljoner euro, motsvarande 175,6 miljoner kronor2, har erlagts kontant. Resterande 7 miljoner euro, motsvarande 74,5 miljoner kronor3, har erlagts till säljaren genom nyemission av 10 121 375 aktier i Speqta. Aktievederlaget baserades på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 30 december 2019 till och med 15 januari 2020, vilken uppgick till 7,27 kronor. Därutöver kan en möjlig tilläggsköpeskilling om upp till 18,63 miljoner euro baserat på det sammanlagda utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader komma att utbetalas.

Speqtas balansräkning har genom förvärvet tillförts tillgångar till ett värde om totalt cirka 358,1 miljoner kronor vilket har slutligt fastställts – i enlighet med gällande redovisningsregler – baserat på gårdagens genomsnittliga aktiekurs om 7,52 kronor för Bolagets aktier samt växelkursen 10,643 SEK/EUR för hela tillgången.

För att finansiera kontantvederlaget av den initiala köpeskillingen har Speqta erhållit finansiering från en stor nordisk bank om 11,75 miljoner euro, motsvarande 125 miljoner kronor4, samt emitterat nya aktier i Speqta till ett värde om cirka 125 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes och kommunicerades 20-21 januari 2020. Överskjutande belopp avses användas för att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.

Apportemissionen beslutades den 31 januari 2020 av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2019 och medför en ökning av aktiekapitalet med 5 060 687,50 kr samt en utspädningseffekt om cirka 15,35 procent. Denna utspädningseffekt har beräknats som antalet aktier som emitteras dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Speqta att uppgå till 65 917 725.

ANSVARIGA PARTER

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Speqta AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Lindros

VD Speqta AB (publ)

[email protected]

+46 723 10 66 66

OM SPEQTA

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestations-baserad marknadsföring. Bolaget har två affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet ”speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, e-mail: [email protected].

OM EONE

Eone är ett fintech företag i Finland som erbjuder en marknadsplats för banker och långivare. Teknologin används för att koppla ihop konsumenter med dessa aktörer. https://www.eone.fi/

1 SEK/EUR 10,6 har applicerats för konverteringen till SEK.

2 SEK/EUR 10,643 har applicerats för konverteringen till SEK.

3 SEK/EUR 10,643 har applicerats för konverteringen till SEK.

4 SEK/EUR 10,643 har applicerats för konverteringen till SEK.

Dokument