Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqta utökar Vinklubbens kapacitet

29 MARCH 2021

Speqta (”SPEQT”) utökar Vinklubbens kapacitet och förbättrar segmenteringen. De första testerna av den utökade nya segmenteringen är mycket positiva och har bland annat gett ökad konvertering hos vinimportörerna. Vinklubbens utökade erbjudande har redan blivit väl mottaget av både nya och befintliga kunder.Förra året beslöt Speqta att utöka Vinklubbens kapaciteten och förbättra segmenteringen inom den viktigaste distributionskanalen, e-distribuerad direktreklam. Under fjärde kvartalet genomfördes därför omfattande marknadsaktiviteter med bland annat redaktionellt innehåll för att bygga en större och mer segmenterad bas av prenumeranter. I början av året har den nya utökade prenumerantbasen fått erbjudanden från Vinklubbens kunder vinimportörerna med goda resultat där konverteringen av nya slutkunder ökat.

Vinklubben har nu – baserat på resultaten från testerna – beslutat sig för att integrera den mer segmenterade prenumerantbasen i det ordinarie erbjudandet. Det innebär att Vinklubben från och med andra kvartalet i år och framåt ökar sin kapacitet med cirka 20–25 procent gentemot tidigare år. 

Den utökade kapaciteten med möjlighet till högre exponering har mött stort intresse från nya och befintliga kunder och beläggningsgraden är högre än förra året. Vinklubben ser att allt fler vindistributörer idag väljer e-distribuerad direktreklam för exempelvis nylanseringar.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar: 
Vinklubbens förbättrade erbjudande är ännu ett bevis på att Speqta är ett ledande bolag inom prestationsbaserad marknadsföring. Vi har marknadens starkaste prestationsbaserade tjänst för vinimportörer som ger mycket bra resultat. Vi fortsätter nu förfina optimeringsarbetet för att nå ännu högre konverteringsnivåer för våra kunder.

Vinklubben gjorde sitt bästa fjärde kvartal och helår någonsin 2020. Rekordresultaten beror delvis på den nya sociala medietjänsten Vinklubben SMART som lanserades i fjärde kvartalet. Det är en unik tjänst som hjälper vinimportörer att rikta marknadsföringen för specifika produkter och som justeras i realtid. SMART är ännu ett bevis på Speqtas innovationskraft och förmåga att tänka nytt även i etablerade segment.

Fredrik Lindros fortsätter: 
Vi ser ett ändrat köpbeteende vad gäller alkoholkonsumtionen till följd av pandemin där fler väljer att göra sina inköp via Systembolagets onlinebutik. Fortfarande sker dock merparten av försäljningen i butik vilket betyder att det finns en stor potential för onlinehandeln och beställningssortimentet. 

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected].

www.speqta.com