Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqta utser BrightBids vd till koncern-vd

02 JANUARY 2024

 

Speqta ABs (publ) (”Speqta”) styrelse har i dag beslutat att utse BrightBids vd Gustav Westman till koncern-VD för Speqta och han tillträder tjänsten den 3 januari 2024. Speqtas nuvarande vd Fredrik Lindros, som genomfört senaste årens transformation av bolaget, föreslås ta plats i Speqtas styrelse som ordinarie ledamot, genom att sammankalla till en extra bolagsstämma.  

 

I juli 2023 förvärvade Speqta det snabbväxande AI-bolaget BrightBid. Gustav Westman har framgångsrikt byggt upp BrightBid från grunden till en SaaS-verksamhet med stark tillväxt. Gustav är idag den största aktieägaren i Speqta med 20,18% innehav. Per den sista september 2023 hade Speqta nästan 500 kunder och en ARR på 61,3 MSEK, där majoriteten av intäkterna (>95%) kommer från BrightBid. Gustavs entreprenöriella driv och säljfokus är vad Speqta fortsatta organiska tillväxt behöver, enligt Styrelsen.

 

Gustav Westman, tillträdande vd, kommenterar:

”Samgåendet mellan BrightBid och Speqta går nu in i nästa kapitel i tillväxtresan. Huvudfokus för mig har alltid varit att leverera en bra tjänst till marknaden. Vi löser ett marknadsproblem och jag ser fram emot att fortsätta växa Speqta med vår huvudtjänst BrightBid. Samtidigt som det är betryggande att ha Fredriks strategiska förmåga och erfarenhet kvar i bolaget genom hans plats i styrelsen.”

 

Avgående vd Fredrik Lindros föreslås av större aktieägare att väljas som ordinarie ledamot i styrelsen vid en extra bolagsstämma som kommer hållas 02 februari 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att ske genom ett separat pressmeddelande.

 

Fredrik Lindros har lett Speqta genom de senaste årens renodling av verksamheten. Speqta har gått från en grupp av olika verksamheter inom prestationsbaserad marknadsföring till en fokuserad snabbväxande SaaS-verksamhet. Under renodlingen avyttrades låneförmedlar-, vinklubb- och affiliate-verksamheter för mer än 550 miljoner kronor, vid en tidspunkt då Speqtas börsvärde vid starten var ca 250 miljoner kronor. Genom två större utdelningar om totalt 360 miljoner kronor, har Speqta haft en aktieägarevärdesutveckling, inklusive återinvesterad utdelning, på över 800% dom senaste tre åren. Idag är Speqta fokuserat på att möjliggöra för onlineannonsörer att optimera sin annonsering med hjälp av AI.

 

Fredrik Lindros, avgående vd, kommenterar:

”Jag är stolt över det vi åstadkommit dom senaste åren. Jag älskar att jobba i denna bransch, jag tror på strategin och att nu få fortsätta jobba med Speqta som styrelseledamot ser jag som ett naturligt nästa steg. Nu när sammanslagningen mellan verksamheterna är klar, är Gustav rätt person att leda Speqta framåt i den tillväxtresa som startas, och jag ser fram emot att stötta honom och bolaget på bästa möjliga sätt”

 

Johan Rutgersson, ordförande, kommenterar:

 ”Sällan är timingen så naturlig och logiken så stark som nu för ett skifte av vd i bolaget. Gustav och Fredrik har jobbat bra tillsammans sida vid sida under en tid. Medan Fredrik nu fortsätter sitt engagemang genom styrelsen tar Gustav över som koncern-vd, ett ägarorienterat och tydligt steg för bolaget. Gustav driver redan tillväxten i den kommersiella delen av verksamheten och är även största ägaren. Stort tack till Fredrik för hans värdefulla insatser i bolaget och jag ser mycket fram emot att se nästa steg i bolagets resa med Gustav som vd.”

 

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 januari 2024 kl.21:00 CET.
 

För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 708157200

 

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.