Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqtas finska sajt Rahalaitos topprankas av Google

26 APRIL 2021Speqtas (”SPEQT”) förvärvade Rahalaitos, Finlands främsta låneförmedlare online, har i år intagit topplaceringar för de mest konkurrensutsatta sökorden inom lån i Finland. Därmed har Speqta nått en viktig komponent av synergimålet att stärka sajtens trafikanskaffning.

Under senaste pandemiåret har Speqta fortsatt att investera  i sina sajter för att maximera tillväxtmöjligheterna efter att effekterna av pandemin klingar av. Satsningarna har bland annat inneburit att Speqta och Rahalaitos förbättrat innehåll och sökordsoptimerat sajten. Effekterna har kommit successivt vilket ökat synligheten markant och under första månaderna av 2021 har Rahalaitos tagit topplaceringar för de mest attraktiva orden i det organiska sökresultatet, exempelvis hae laina (ansöka om lån) och kilpailuta laina (jämför lån).

När Rahalaitos nu toppar rankingarna för centrala sökord före så väl storbankerna som andra jämförelsesajter är det ett bevis på att Speqta lyckats få ut önskade synergier med sitt hittills största förvärv.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar: 
Förvärvet av Rahalaitos byggde på tre betydande synergier, där den viktigaste var att komplettera Rahalaitos styrka att bygga varumärke med Speqtas förmåga att skapa trafik. Det är ett långsiktigt arbete och därför känns det extra kul när vi nu ser delar av framgångarna. De andra två synergierna som är uppnådda och låg till grund för förvärvet var att vi kompletterar varandra geografiskt och att Speqta kunde ta ett steg uppåt i värdekedjan genom att bli broker eller låneförmedlare, vilket kompletterar vår affiliateverksamhet på ett bra sätt.   

Rahalaitos nås på www.rahalaitos.fi och är en del av Speqtas affärsområde Content & Comparison (C&C). Under fjärde kvartalet 2020 ökade omsättningen på C&C med 173% till 31 746 tkr (11 644) och hade en EBITDA, exkl. mgm. fee, på 11 338 tkr (6 520).

För mer information, kontakta gärna: 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected].

www.speqta.com