Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqtas försäljning av Vinklubben har idag slutförts

01 APRIL 2022

Som tidigare meddelats har Speqta AB (publ) (”Speqta”) ingått avtal med Viva Wine Group AB (”Viva”) om försäljning av tjänsten Vinklubben genom avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Mytaste Food & Beverage AB (”Transaktionen”). Tillträde i Transaktionen har ägt rum idag och köpeskillingen om ca 121,1 MSEK (120 MSEK på en kontant och skuldfri basis) erlades kontant.

Vinklubben har en ledande marknadsposition inom prestationsbaserad vinmarknadsföring och erbjuder vindistributörer en plattform för onlinebaserad marknadsföring. Omsättningen uppgick 2021 till 22,5 mkr och EBITDA till 12,4 mkr exkl. management fees. Vinklubben sysselsätter vid tidpunkten för Transaktionen fyra personer på heltid. I Mytaste Food & Beverage AB ingår även myTaste och Matklubben.

Tillträde i Transaktionen har ägt rum idag och köpeskillingen om ca 121,1 MSEK (120 MSEK på en kontant och skuldfri basis) erlades kontant.

Viva är en ledande Nordisk vinkoncern med stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Bolaget noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market i december 2021 och växer snabbt internationellt.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
”Vi önskar Vinklubben stort lycka till hos sina nya ägare, som vi tror kommer vara ett bra hem för dom att fortsätta att växa och frodas. För köpeskillingen 120 MSEK kommer Speqta fortsätta att satsa på Adtech som tidigare kommunicerats.”

Speqta har tidigare kommunicerat att strategiska översynen är slutförd och innebär att Speqta nu helt fokuserar på marknadsföring för e-handel och den AI-baserade budgivningen med SaaS-tjänsten Bidbrain. Försäljningarna av de övriga verksamheterna har möjliggjort amortering av samtliga räntebärande skulder och utöver det gett en kassa på ca. 420 mkr. Det kommunicerades även att mot bakgrund av satsningen på e-handel och den starka finansiella positionen, föreslår styrelsen till årsstämman en utdelning om 4,80 kr per aktie, totalt 316 mkr.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 klockan 14:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market I Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected]


www.speqta.com

Dokument