Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Speqtas förvärv av BrightBid har idag slutförts

03 JULY 2023


Speqta AB (publ) (”Speqta” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 juni 2023 att Bolaget ingått avtal med ägarna av BrightBid AB (”BrightBid”), en ledande aktör inom AI-baserad sökannonsering, om att förvärva 100 procent av aktierna samt utestående teckningsoptioner i BrightBid (”Transaktionen” eller ”Förvärvet”). Tillträde i Transaktionen har ägt rum idag och Förvärvet har betalats genom apportemission av 17 621 411 nya aktier i Speqta till säljarna av BrightBid (”Vederlagsaktierna”), vilket motsvarar cirka 72 procent av det totala antalet aktier i Speqta efter full utspädning.

 

Genom Förvärvet utökar Speqta sin SaaS-verksamhet och får 25 gånger högre intäkter, totalt cirka 48 miljoner kronor per sista mars 2023. Bolagets kundgrupp kommer vidare utökas från att enbart omfatta e-handlare till att även omfatta alla typer av annonsörer online. Genom Förvärvet kommer optimering av annonser utökas från produktsöksannonsering till att även inkludera textbaserad sökannonsering. BrightBid har omkring 420 kunder över hela världen och arbetar med att optimera sina kunders investeringar i onlineannonsering. BrightBid har en inarbetad verksamhet med inriktning på B2B-kunder vilket kompletterar Bidbrains fokus på B2C-kunder. BrightBid har en beprövad sälj- och marknadsprocess och har expanderat geografiskt till fyra olika kontor, belägna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och London.

Tillträde i Transaktionen har ägt rum idag och Förvärvet har betalats genom en apportemission av 17 621 411 nya aktier i Speqta, vilket motsvarar cirka 72 procent av det totala antalet aktier i Speqta efter full utspädning. Emissionen av Vederlagsaktierna beslutades på extra bolagsstämma den 26 juni 2023 och medför en ökning av antalet utestående aktier och röster i Bolaget från 6 591 772 aktier och röster till 24 213 183 aktier och röster. Aktiekapitalet i Bolaget har ökats med cirka 88 107 062 SEK, från cirka 32 958 862 SEK till cirka 121 065 924 SEK.

Transaktionen är i linje med Speqtas tidigare kommunicerade strategi som bygger på att utveckla och erbjuda AI-teknikunderstödda verktyg för annonsering. Genom Förvärvet breddar Speqta sin målgrupp från enbart kundgruppen e-handelsföretag till att inkludera alla typer av annonsörer online. Antalet annonseringskanaler utökas dessutom från Google till att även inkludera Bing. Bolagets erbjudande förväntas även omfatta andra kanaler framöver.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2023 klockan 12:00 CEST.

För mer information:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

www.speqta.com

 

Om BrightBid

BrightBid är ett adtech-bolag som erbjuder AI-baserad SaaS-tjänst för att skapa tydliga resultat och värde för sina kunder inom sökannonsering.

www.BrightBid.ai

 

 

Dokument