Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Speqtas grundare avyttrar delar av innehaven för att återbetala lån

15 JANUARY 2021

Speqtas (”SPEQT”) grundare har avyttrat delar av sina innehav i Speqta för att återbetala privata lån som upptagits för att finansiera Speqtas expansion.

Speqtas två grundare Andereas Friis och Jonas Söderqvist har under fredagen 15 januari 2021 avyttrat delar av sina innehav i Speqta. Avyttringen har skett för att återbetala privata lån som de initialt tagit upp 2017 när de tecknade ett av bolagsstämman utställt konvertibellån i Speqta. Konvertiblerna löstes in till aktier 2019 då aktierna lades som säkerhet för de privata lånen. När lånen nu ska återbetalas måste grundarna sälja delar av sina aktieinnehav.

Transaktionen skedde genom en blockförsäljning utanför marknaden där Andereas Friis avyttrade 1 430 957 aktier och Jonas Söderqvist 1 569 044 aktier. Efter transaktionen uppgår innehaven till: Andereas Friis 3 154 013 aktier, 4,8% av röster och kapital, samt Jonas Söderqvist 3 458 377 aktier, 5,3% av röster och kapital. Aktierna såldes till en snittkurs om 4,31 SEK.

Andereas Friis, grundare, styrelseledamot och Chief Strategy Officer, kommenterar:
”Speqta är ett innovativt och lönsamt techbolag med en fantastisk tillväxt och stark position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring. Vi ser fram emot att fortsatt vara med i bolagets expansion och att fortsätta utveckla Speqtas strategiska satsningar på data och AI som jag och min medgrundare gjort sedan 2003. Några ytterligare aktieförsäljningar är inte aktuella för mig eller min medgrundare.”

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected].

www.speqta.com

Dokument