Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

”Styrelsen i myTaste kallar till extra bolagsstämma för att besluta om emission av konvertibler samt införande av incitamentsprogram”

12 JANUARY 2018

Styrelsen i myTaste AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 för att fatta beslut om en riktad emission av konvertibler samt för att, efter förslag från vissa aktieägare, fatta beslut om att införa ett incitamentsprogram. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs separat.

Riktad emission av konvertibler

Bakgrunden till styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av konvertibler är att Bolaget har kommit överens med de tre största innehavarna av Bolagets befintliga konvertibler, vilka förfaller till betalning den 16 februari 2018, att ersätta befintliga konvertibler med ett nytt konvertibellån. Villkoren för det föreslagna nya konvertibellånet framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman den 13 februari 2018, vilken offentliggörs separat.

Totalt innehar dessa innehavare, tillika de tre största ägarna i myTaste Jonas Söderqvist, Andereas Friis och Henrik Kvick (genom bolaget Trottholmen AB), konvertibler till ett nominellt värde om 11 998 020 kr. Dessa konvertibler utgör 83 procent av Bolagets utestående konvertibellån. Styrelsen anser, då 83 procent av befintligt konvertibellån innehas av dessa personer, att det för Bolaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att endast rikta erbjudandet till dessa tre innehavare. Styrelsen bedömer att intresset hos övriga konvertibelinnehavare att ersätta befintligt konvertibellån med ett nytt konvertibellån inte motiverar den kostnad det skulle innebära för Bolaget att rikta erbjudandet till samtliga innehavare av de konvertibler som förfaller till betalning den 16 februari 2018.

Incitamentsprogram

Aktieägarna Andereas Friis och Jonas Söderqvist föreslår, på de villkor som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman den 13 februari 2018, att den extra bolagsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för anställda nyckelpersoner i bolaget samt bolagets styrelse. Andereas Friis och Jonas Söderqvist omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Syftet med förslaget är att öka förutsättningarna för att behålla och öka motivationen hos de anställda och styrelsen. Styrelseledamöterna har och kommer att engagera sig mer i den operativa driften av bolaget än vad som är sedvanligt, vilket motiverar att även styrelsen (exklusive Andereas Friis och Jonas Söderqvist) omfattas av incitamentsprogrammet. De ovan angivna aktieägarna anser att införandet av detta incitamentsprogram är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument