”Styrelsen i myTaste kallar till extra bolagsstämma för att besluta om emission av konvertibler samt införande av incitamentsprogram”

12 JANUARI 2018

Styrelsen i myTaste AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 för att fatta beslut om en riktad emission av konvertibler samt för att, efter förslag från vissa aktieägare, fatta beslut om att införa ett incitamentsprogram. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs separat.

Riktad emission av konvertibler

Bakgrunden till styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av konvertibler är att Bolaget har kommit överens med de tre största innehavarna av Bolagets befintliga konvertibler, vilka förfaller till betalning den 16 februari 2018, att ersätta befintliga konvertibler med ett nytt konvertibellån. Villkoren för det föreslagna nya konvertibellånet framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman den 13 februari 2018, vilken offentliggörs separat.

Totalt innehar dessa innehavare, tillika de tre största ägarna i myTaste Jonas Söderqvist, Andereas Friis och Henrik Kvick (genom bolaget Trottholmen AB), konvertibler till ett nominellt värde om 11 998 020 kr. Dessa konvertibler utgör 83 procent av Bolagets utestående konvertibellån. Styrelsen anser, då 83 procent av befintligt konvertibellån innehas av dessa personer, att det för Bolaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att endast rikta erbjudandet till dessa tre innehavare. Styrelsen bedömer att intresset hos övriga konvertibelinnehavare att ersätta befintligt konvertibellån med ett nytt konvertibellån inte motiverar den kostnad det skulle innebära för Bolaget att rikta erbjudandet till samtliga innehavare av de konvertibler som förfaller till betalning den 16 februari 2018.

Incitamentsprogram

Aktieägarna Andereas Friis och Jonas Söderqvist föreslår, på de villkor som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman den 13 februari 2018, att den extra bolagsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för anställda nyckelpersoner i bolaget samt bolagets styrelse. Andereas Friis och Jonas Söderqvist omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Syftet med förslaget är att öka förutsättningarna för att behålla och öka motivationen hos de anställda och styrelsen. Styrelseledamöterna har och kommer att engagera sig mer i den operativa driften av bolaget än vad som är sedvanligt, vilket motiverar att även styrelsen (exklusive Andereas Friis och Jonas Söderqvist) omfattas av incitamentsprogrammet. De ovan angivna aktieägarna anser att införandet av detta incitamentsprogram är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument