Styrelsen överväger möjligheten att refinansiera bolagets två utestående konvertibellån KV 1, 12.334.305 kr  och KV 2, 2.110.665 kr

31 MARS 2017

Styrelsen i myTaste AB har inför årsstämman den 28 april 2017 föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen överväger för närvarande möjligheten att utnyttja detta bemyndigande i syfte att refinansiera de två befintliga utestående konvertibellånen KV 1, 12.334.305 kr och KV2, 2.110.665 kr.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars, klockan 07.44.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 44 68 60 87.

myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument