Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

TECKNINGSKURSEN FASTSTÄLLD TILL 10,85 KRONOR I PÅGÅENDE NYEMISSION

15 APRIL 2016

Teckningskursen i 203 Web Groups pågående nyemission riktad till allmänheten i Sverige har fastställts till 10,85 kronor.

Teckningskursen har fastställts som den genomsnittliga volymvägda betalkursen för 203 Web Groups aktie på First North under perioden från och med 4 april till och med 15 april 2016 multiplicerat med en faktor om 0,92.

Dagens stängningskurs i 203 Web Group var 12 kronor.

Teckningsperioden i emissionen pågår fram till kl. 17.00 söndagen 17 april 2016.

I syfte att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka bolagets finansiella ställning kommer 203 Web Group att, i samarbete med Avanza Bank, genomföra en ägarspridning. Erbjudande kommer att utgöras av högst 1 000 000 aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Anmälningsperioden löper 4-17 april 2016.

Om erbjudandet fulltecknas kommer 203 Web Group att tillföras högst 15 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Styrelsen avser att besluta att ge ut de nya aktierna med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015. Styrelsen bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet, som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

Erbjudandet i sammandrag

Minsta investering: 500 st. aktier
Teckningstid: 4 april - 15 april 2016
Teckningskurs: 8 % lägre än den volymvägda snittkursen under perioden 4 april - 15 april 2016, dock lägst 10 kronor per aktie och högst 15 kronor per aktie
Courtage: 0 kronor
Sista anmälningsdag: 17 april 2016, klockan 17.00
Information om tilldelning: Omkring den 19 april 2016
Likviddag: 2 bankdagar efter information om tilldelning, dvs omkring den 21 april 2016

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument