Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Tilläggsköpeskillingen för Rahalaitos fastställd till 3,4 MEUR

19 DECEMBER 2022

Speqta AB (publ) (”Speqta”) är överens med Sambla Group AB (”Sambla”) om beloppet för tilläggsköpeskillingen för försäljningen av Eone Oy (“Rahalaitos”) som skedde i slutet av 2021. Tilläggsköpeskillingens belopp har fastställts till 3,4 MEUR (cirka 36,8 MSEK) och betalas i slutet av december 2022. Kassatillskottet kommer att stärka Speqta ytterligare finansiellt.

Speqta förvärvade Rahalaitos i januari 2020 och erlade en köpeskilling om 23,5 MEUR. I november 2021 ingick Speqta ett avtal med Sambla om försäljning av Rahalaitos för en kontant köpeskilling om 37,5 MEUR (cash free basis), och en kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 8,0 MEUR. Tilläggsköpeskilling baserades på två parametrar, utfallet av intäkterna samt EBITDA i Rahalaitos för perioden från och med den 1 november 2021 till och med och inklusive den 31 oktober 2022. Rahalaitos har presterat bra under Speqtas ledning, speciellt under de sista månaderna under perioden, och intäkts-parametern nådde 85%, medan EBITDA-parametern uppgick till 0%. Det fastställda beloppet för tilläggsköpeskilling är därför 3,4 MEUR (cirka 36,8 MSEK), och kommer att betalas till Speqta i slutet av december 2022. Nettokassainflödet till Speqta är uppskattat till 34,2 MSEK, efter kostnader kopplade till tilläggsköpeskillingen.


Tilläggsköpeskillingen kommer att stärka Speqtas finansiellt och dess position som en finansierad skuldfri startup med ett attraktivt erbjudande inom e-handel. 
 

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:
"Jag är mycket stolt över det samarbetet vi haft med Rahalaitos teamet under earnout-perioden. Rahalaitos har bevisat att de är den ledande låneförmedlare i Finland och vi önskar en fantastisk framtida utveckling med Sambla. Kassatillskottet kommer att stärka vår finansiella position med vår tjänst www.bidbrain.com."

 

Samblas VD Per Österström kommenterar:
"Jag är imponerad över spurten Rahalaitos har gjort och ser nu fram emot att jobba närmare med dem. Deras kunskap och färdigheter om den finska marknaden är något som kommer stärka Sambla i vår resa att bli den ledande jämförelseplattformen för konsumentlån och bolån i norra Europa."

 

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

 

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
www.speqta.com

 

Dokument