Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Uppdatering med anledning av COVID-19

02 APRIL 2020

Speqta (”SPEQT”) följer noga utvecklingen kring spridningen av COVID-19 och påverkan på verksamheten. Speqta har vidtagit proaktiva åtgärder för att minska riskerna för medarbetarna och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Alla medarbetare arbetar hemifrån sedan 16 mars och den dagliga verksamheten har inte påverkats eftersom Speqtas affär och erbjudande är digital.

Månaderna januari och februari var huvudsakligen opåverkade av COVID-19 pandemin. Under mars månad har trenden med ökande e-handel och onlinemarknadsföring förstärkts medan låneförmedling och affiliateverksamhet inom lån har minskat.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

Vi kommenterar normalt inte vår finansiella utveckling innan vår kvartalsrapport, men detta är inte normala tider. COVID-19 påverkar kortsiktigt vår verksamhet både positivt och negativt. Vi drar fördel av den stadiga trenden med ökande e-handel och onlinemarknadsföring vilket gör oss trygga med att nå våra långsiktiga finansiella mål som innebär intäkter på 600 MSEK med en organisk genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 procent inom tre år.

PÅVERKAN PÅ SEGMENTEN I MARS

Speqta Content & Comparison
Segmentet utgörs av tre vertikaler: Personal finance, Food&Beverage samt Vouchers & Best-in-test. Här ingår partnerskap för mediahusen Affilijet, Vinklubben, Speqtas oberoende varumärken och sajter samt Rahalaitos. Rahalaitos är Finlands största online låneförmedlare och förvärvades 31 januari 2020.

 • Personal finance: Lånemarknaden präglas av lägre efterfrågan på lån liksom ändrade kreditkrav från långivare vilket har påverkat Rahalaitos och våra affiliation sajter negativt.
 • Food & Beverage:  Vinklubben har påverkats positivt till följd av ändrade konsumtionsmönster med färre restaurangbesök.
 • Vouchers & Best-in-test: Vertikalen har en hög exponering mot resor och hotell där efterfrågan minskat medan andra rabattkoder har dragit fördel av trenden med ökande e-handel.

Speqta AdTech
Segmentet utgörs av Shopello, online prestationsbaserad marknadsföring med mer än 3 000 e-handelsbutiker i 17 europeiska länder. AI-motorn Shopello BidBrain™ lanserades tidigt 2020. Shopello’s volymer har utvecklats positivt i mars till följd av trenden med ökande e-handel. Några kunder har emellertid minskat eller stoppat sin marknadsföring, speciellt detaljister som har både fysiska affärer och e-handel.

FRAMTIDA PÅVERKAN
Lånemarknaden påverkas av karantänåtgärderna och den allmänna ekonomiska utvecklingen och det är för tidigt att uppskatta längden och storleken på effekten av COVID-19 situationen. Speqta förväntar sig att den stadiga trenden med ökande e-handel och online marknadsföring kommer att bestå. Speqta har upplevt ändrade möjligheter att nå potentiella nya kunder med erbjudandet om Shopello BidBrain™ eftersom potentiella kunder avböjer möten till följd av COVID-19. Detta kan kortsiktigt påverka intäktstillväxten men inte på medellång sikt eftersom AI-motorn Shopello BidBrain™ är framtiden inom Google-annonsering.

Speqta’s VD Fredrik Lindros fortsätter:

Shopello BidBrain™-plattformen, där kunderna bara betalar för annonser som genererar försäljning, är en succé. Den erbjuder våra kunder riskfri annonsering och ökar deras försäljning men inte deras försäljningskostnader. Det är ett uppskattat erbjudande men många kunder tvekar att byta lösningar eller göra förändringar i dessa osäkra tider. Vi förväntar oss att detta kommer att ändra sig när läget har stabiliserat sig.

Speqta AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 09.30 den 2 april 2020.
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com  

Dokument